Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/5

 

11.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Liikuntaviraston ulkoliikuntapaikan nimeäminen

HEL 2016-010072 T 12 03 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää nimetä tässä lueteltu kenttä ehdotuksen mukaisesti sekä kirjaa tiedoksi kiinteistöviraston vahvistamat osoitetiedot.

Kenttä

Tehtaanpuistonkenttä, Fabriksparksplanen
Sepänkatu 2, 00150 Helsinki
Smedsgatan 2, 00150 Helsingfors

Esittelijän perustelut

Liikuntatoimen johtosäännön (4 §, kohta 16) mukaan lautakunta päättää liikuntapaikkojen nimistä. Ennen liikuntalautakunnan päätöstä asiaa on käsitelty kaupungin nimistötoimikunnassa (21.9.2016). Liikuntalautakuntaan tuotu ehdotus on nimistötoimikunnan suosituksen mukainen.

Liikuntalautakunta on viime vuosina pyrkinyt yhdenmukaistamaan toimipaikkojensa käyttönimiä. Aiemmin lautakunnan käsittelyssä ovat jo olleet ulkoliikuntapaikat (19.6.2012), uimarannat (26.3.2013), venesatamat (14.11.2013) ja vesiliikennelaiturit (20.8.2015). Ulkoliikuntapaikkojen, uimarantojen, venesatamien ja vesiliikennelaitureiden nimi- ja osoitetarkistusten yhteydessä on yhdenmukaistettu toimipaikkojen nimiä ja selvitetty kohteiden osoitteita. Saman käytännön jatkamiseksi on haluttu selkeyttää liikuntaviraston hallintaan siirtyneen Tehtaanpuistonkentän nimi. Prosessin aikana Tehtaanpuistonkentälle on luotu osoite kaupungingeodeetin päätöksellä. Osoitetiedot löytyvät jatkossa kantakartasta.

Lautakunnan päätöksen jälkeen liikuntavirasto päivittää nimet omiin asiakas- ja varausjärjestelmiinsä, verkkosivuille ja opasteisiin, esitteisiin ym. Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston roolina on viedä asemakaavasta periytyvät nimet kantakarttaan, opaskarttaan ja kiinteistökarttaan. Liikuntalautakunnan antamat käyttönimet viedään kantakarttaan ja opaskarttaan maastoniminä vain tilan salliessa. Käyttönimiä ei viedä kiinteistökarttaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Liikuntalautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566