Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/1

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vuosaaren liikuntapuiston hankesuunnitelman hyväksymisestä

HEL 2017-005174 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyisi Vuosaaren liikuntapuiston 28.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 3 806 000 euroa huhtikuun 2017 kustannustasossa.

Liikuntatoimen vuoden 2017 investointimäärärahojen työohjelmassa (Lilk 19.01.2017 § 22) hankkeelle on varattu 800 000 euroa ja taloussuunnitelmassa 2018 hankkeelle on esitetty 1 000 000 euroa. Toteutuksen edellyttämä rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon muokattaessa vuoden 2018 työohjelmaa ja suunniteltaessa vuoden 2019 työohjelmaa.

Esittelijän perustelut

Vuosaaren liikuntapuiston asemakaava on vuodelta 1999. Ensimmäinen liikuntapuistoa koskeva yleissuunnitelma valmistui 2001. Seuraava tarkistus yleissuunnitelmaan tehtiin vuonna 2007, jolloin myös ensimmäiset liikuntapuistoa koskevat investoinnit käynnistyivät.

Liikuntapuiston rakentaminen on edennyt vuoden 2007 jälkeen hitaasti. Vuosina 2009–2011 liikuntapuistoon rakennettiin kaksi kumirouhetekonurmikenttää, kentät 1 ja 2. Kenttä 2 on lämmitetty ja siten ympärivuotisessa käytössä. Kentän 2 tekonurmipinnan uusiminen on vuoden 2017 työohjelmassa erillisenä hankkeena (hanke 61155 01 002), sillä nurmi ei ole kestänyt käyttöä. Kentät 3, 4 ja 5 ovat toteuttamatta, samoin liikuntapuistoon kuuluva pysäköintikokonaisuus. Myös liikuntapuiston reunat ja käytävät ovat kesken. Alue on yleisilmeeltään epäsiisti ja keskeneräinen.

Tavoitteena on rakentaa liikuntapuisto valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Valmis liikuntapuisto tulee olemaan painottunut jalkapalloon. Liikuntapuistoa täydentää laaja ulkotoiminta-alue, jossa on skeittiparkki, katukoripalloa, rullalätkää ja ulkokuntosalilaitteita. Pukusuojat sijaitsevat jäähallin yhteydessä, Jääkenttäsäätiöltä vuokratuissa tiloissa. Pukusuojia on kahdeksan kappaletta. Tiloissa on myös henkilöstön sosiaali- ja pukutilat.

Hankesuunnitelma on liitteenä.

Rahoitus

Hankkeeseen tulee varata 3 806 000 € (alv 0%). Hanke on merkitty vuoden 2017 talousarvion rakentamisohjemaan yhteensä 2 milj. euron suuruisena. Hankkeen korotettu enimmäishinta 3,806 milj. euroa edellyttää siten talousarvioon nähden 1,806 milj. euron lisämäärärahaa, joka on mahdollista huomioida laadittaessa 2018 talousarviota siirtämällä alustavia varauksia liikuntapaikkarakentamisen talousarviokohdalla 8 07 08, liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Hankkeen myötä ylläpitomenot kasvavat vuokran lisäksi 30 000 – 40 000 €/vuosi. Käyttökustannuksista vastaa liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut. (1.6.2017 alkaen Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapaikat, itäinen alueyksikkö.)

Aikataulu ja toteutus

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kaupunginhallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman.

Organisaatiouudistuksen johdosta liikuntaviraston tekninen yksikkö lakkautetaan ja vastuu liikuntapaikkojen rakennuttamisesta siirtyy kaupunkiympäristön toimialalle. Hankkeen totettamisvastuu siirtyy uudessa organisaatiossa liikuntaviraston teknistä yksikköä vastaavalle taholle. Ylläpitovastuu on liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluilla (1.6.2017 alkaen Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapaikat, itäinen alueyksikkö).

Hankesuunnitelman valmistelu

Hankesuunnitelma on valmisteltu liikuntavirastossa hallintopalvelujen osaston teknisen yksikön ja ulkoliikuntapalvelujen osaston asiantuntijoiden kesken.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

P184-16 Vuosaaren hs 170428 pdf-a.pdf

2

Liite YLEISSUUNNITELMA_2001.pdf

3

Liite YLEISSUUNNITELMA_2017.pdf

4

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kiinteistövirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566