Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/3

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle saaristolaivojen tontin esirakentamisen osaurakasta Vuosaaren Ruusuniemeen

HEL 2017-002733 T 02 08 03 00

Esitysehdotus

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi hyväksyä Saaristolaivojen tontin esirakentamiseen liittyvän urakan edullisimman tarjouksen tehneeltä Suomen Vesityö Oy:ltä 5.4.2017 päivätyn tarjouksen mukaisesti arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 1 181 500,00 euroa, (AVL 8 c §.), sekä varata urakassa mahdollisesti syntyviin lisä- ja muutostöihin enintään 100 000,00 euroa (AVL 8 c §).

Hankinta toteutetaan kaupungin talousarvion kohdan 8 01 02  Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, mukaisesti.

Tontin ja nostolaiturin rakentaminen edellyttää, että kaupunginhallitus myöntää tähän hankkeeseen esirakentamisrahaa.

Rakennusurakkaa koskeva hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Saaristolaivuriyhdistys Ry:n vuokra-alue Sompasaaressa, Kalasatamassa jää esirakentamisen alle syksyllä 2017. Yhdistyksessä toimivat vesibussiyrittäjät vastaavat suurilta osin vesireittiliikenteestä Helsingin alueella. Ilman telakka-aluetta liikennöinti saariin nostaisi reittihintoja ja vaikuttaisi välillisesti kuntalaisten ulkoiluun ja liikkumismahdollisuuksiin saaristossa. Vuosaareen, Ruusuniemeen, esirakennetaan kaavan mukaisesti telakka-alueeksi tarkoitettua tonttia ja saaristolaivoja, venesatamaa ja alueen yrittäjiä palvelevaa nostolaituria. Tontin rakentamiseen on varattu kaupunginhallituksen talousarviossa esirakentamisrahaa. Suunnittelussa on huomioitu Saaristolaivojen tarpeet erityisesti alusten noston suhteen.

Tontilla tehdään tämän urakan ulkopuolella maanvaihto- ja tasaustöitä, kaupungin omana urakkana. Urakan suunnitelmat on teetetty suunnittelutoimistolla.

Kilpailutus

Hankinnan kilpailutus perustuu liikuntaviraston 20.3.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2017-002733. Hankinnasta julkaistiin 20.3.2017 kansallinen hankintailmoitus sähköisessä HILMA- ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Kilpailutuksessa valintaperusteena käytettiin halvinta hintaa. Määräaikaan 5.4.2017 klo 12.00. mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta yrityksiltä: Maamerkki Infra Oy, Suomen Vesityö Oy, ja  Terramare Oy. Tarjouspyynnössä ilmenneen ristiriitaisuuden johdosta tarjoajilta pyydettiin uudet tarjoukset jälkikäteen sähköpostitse. Ristiriitaisuus koski täyttöön tarvittavien kiviainesten hankintavastuuta. Kiviaineksen hankintahinnan vaikutus suhteutettuna urakan kokonaishintaan oletettiin melko pieneksi.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet:
- Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty
- Selvitys, josta ilmenee lakisääteisen terveyshuollon järjestämisestä
- Referenssinä vaadittiin samankaltaisen rakennushankkeen toteuttaminen viimeisen viiden vuoden aikana

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat täsmennyksen jälkeen tarjouspyynnön mukaisia. Kaikissa tarjouksissa oli lisäksi selvitys tarjoajan laadunvarmistuksesta.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin halvinta hintaa. Suomen Vesityö Oy:n tarjous on hinnaltaan halvin.

Rahoitus

Urakan hankinta on osa alueen esirakentamista.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen ja vuorovaikutus

Ylläpito- ja käyttökustannuksista vastaa liikuntaviraston merelliset palvelut. Liikuntavirasto vuokraa alueen Kiinteistöviraston tilakeskukselta sen valmistuttua.

Aikataulu

Rakentaminen alkaa 6/2017 ja työ valmistuu 10/2017.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1

turvallisuusasiakirja

2

Saaristolaivojen telakka-alueen urakkaohjelma

3

_236-13-0802 Yleispiirustus Pohja ja julkisivu

4

Tarjouspyyntö

5

hankintailmoitus

6

avauspöytäkirja ahjoon

7

tarjousten vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566