Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/9

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Helsingin Kanoottiklubi ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan päätöstä tilankäyttöavustuksista 23.3.2017

HEL 2017-005090 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hylätä Helsingin kanoottiklubi ry:n oikaisuvaatimuksen koskien liikuntalautakunnan 23.3.2017 § 75 päätöstä tilankäyttöavustuksista.

Esittelijän perustelut

Helsingin kanoottiklubi ry on toimittanut oikaisuvaatimuksen liikuntalautakunnan 23.3.2017 § 75 tekemään tilankäyttöavustuspäätökseen. Vuonna 2017 Helsingin kanoottiklubi ry:lle myönnettiin tilankäyttöavustusta (§ 75) 4 730,80 euroa (17 222 euroa vuonna 2016).

Tilankäyttöavustusta myönnetään seuran säännölliseen, ohjattuun harjoitustoimintaan, kun harjoitusryhmissä on vähintään neljä osallistujaa. Tilankäyttöavustuksen suuruuteen vaikuttaa seuran liikuntaviraston ulkopuolisten tilavuorojen määrä, lautakunnan päättämä enimmäistuntihinta, junioripainotus tilatuessa, tilankäyttöavustukseen ositetun määrärahan (vuonna 2017 yhteensä 4 439 000 euroa) suuruus ja muiden hakijoiden avustettavien tilavuorojen määrä. Suuren muutoksen vuoden 2017 tilankäyttöavustuksiin tuo se, että kaikki avustettavat liikuntaseurat ovat ensimmäistä vuotta kokonaisuudessaan tilankäyttöavustuksen piirissä. Vuonna 2016 monet seurat olivat osittain tuetun käytön piirissä tämän tukimuodon ollessa voimassa 30.4.2016 saakka.

Liikuntavirasto on tarkistanut Helsingin kanoottiklubi ry:n tilankäyttöhakemuksen, eikä ole löytänyt virhettä sen käsittelystä tai laskennasta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Saate 26.4.2017

2

Oikaisuvaatimus, Helsingin Kanoottiklubi ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566