Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/13

 

11.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Herakles ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan yhdistyksen avustuskelpoisuuden myöntämistä koskevaan päätökseen

HEL 2017-003001 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Herakles ry:n oikaisuvaatimuksen, joka koskee yhdistyksen avustuskelpoisuuden hylkäämistä ja hyväksyä yhdistyksen avustuskelpoisuuden piiriin sekä myöntää sille toiminta-avustusta 3 185 euroa.

Esittelijän perustelut

Herakles ry on toimittanut oikaisuvaatimuksen lautakunnan 23.3.2017 tekemään avustuskelpoisuuspäätökseen (§ 73). Yhdistyksen avustuskelpoisuushakemus hylättiin, koska yhdistys ei toimittanut hakemukseen kuuluvia liitteitä määräaikaan mennessä. Liikuntalautakunta on 17.11.2016 § 154 päättänyt avustusten myöntöperusteista ja avustuskelpoisuuden ehdoista. Vuoden 2017 avustuskelpoisuutta sekä avustuksia tuli hakea 15.2.2017 mennessä sähköisen asioinnin kautta tai lähettämällä hakemus liitteineen kaupungin kirjaamoon.

Yhdistykselle lähetettiin hakuajan päätyttyä pyyntö liitteiden toimittamisesta heidän avustusjärjestelmässä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tämä yhteydenotto ei tavoittanut yhdistystä, koska avustuksista vastaava henkilö on vaihtunut. Oikaisuvaatimuksen saavuttua on asiaa selvitetty tarkemmin. Selvittelyn yhteydessä ilmeni, että yhdistyksen puheenjohtaja oli kuitenkin lähettänyt hakuajan puitteissa 10.2.2017 sähköpostitse liikuntavirastoon tiedon siitä, että heillä oli vaikeuksia liittää avustushaussa vaaditut liitteet sähköisessä asioinnissa. Tämä sähköpostiyhteydenotto on liikuntavirastossa jäänyt huomioimatta ja näin ollen valmistelussa on tapahtunut virhe. Tästä syystä esitetään, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja yhdistykselle myönnetään avustuskelpoisuus sekä toiminta-avustusta 3 185 euroa. Yhdistys ei ole hakenut tilankäyttöavustusta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Herakles ry oikaisuvaatimus 21.4.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Vastaanottaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566