Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/8

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tai Chi Chuan ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan 23.3.2017 avustuskelpoisuuspäätökseen

HEL 2017-005265 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Tai Chi Chuan ry:n oikaisuvaatimuksen, joka koskee yhdistyksen avustuskelpoisuuden hylkäämistä ja päättää hyväksyä yhdistyksen avustuskelpoisuuden piiriin sekä myöntää sille toiminta-avustusta 507 euroa ja tilankäyttöavustusta 5 712 euroa eli yhteensä 6 219 euroa.

Tai Chi Chuan ry:lle myönnettiin 1 000 euroa muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 23.3.2017 (§ 76) ja tämä avustus on jo maksettu yhdistykselle. Toiminta- ja tilankäyttöavustuksesta vähennetään jo maksettu muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus.

Tai Chi Chuan ry:lle maksetaan toiminta- ja tilankäyttöavustusta yhteensä 5 219 euroa.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti yhdistysten avustuskelpoisuudesta kokouksessaan 23.3.2017 (§ 73). Tai Chi Chuan ry:lle ei myönnetty avustuskelpoisuutta, koska tai chi -laji ei kuulu valtakunnallisen liikunnan ja urheilun keskusjärjestö Olympiakomitean varsinaisten jäsenten joukkoon eikä opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin.

Tai Chi Chuan ry on pyytänyt korjaamaan avustuskelpoisuuspäätöksen, koska seuran edustama Tai Chin laji taijiquan kuuluu Suomen Wushu-liitton. Suomen Wushu-liitto on Olympiakomitean varsinainen jäsen.

Tai Chi Chuan ry kuuluu avustuskelpoisten yhdistysten piiriin ja oikaisuvaatimus avustuskelpoisuudesta tulee hyväksyä. Avustuskelpoisuuden myötä yhdistykselle myönnetään toiminta- ja tilankäyttöavustusta. Myönnetystä toiminta- ja tilankäyttöavustuksesta vähennetään seuralle jo maksettu muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Saate 3.5.2017

2

Oikaisuvaatimus, Tai Chi Chuan ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Vastaanottaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566