Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/5

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteet

HEL 2017-005179 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2017 ensimmäisen liikuntatoimen talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion 2017 noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Hallintokuntien on tarkasteltava toimintoja kriittisesti esim. toteuttamalla palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tasapainotetaan toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Talousarvion mukaisissa puitteissa pysyminen edellyttää virastoilta ja liikelaitoksilta rakenteiden muuttamista, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen johtamisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan kehittämistä ja tehtäväjakojen uudistamista, tehtävien tarpeellisuuden jatkuvaa arvioimista sekä keskittymistä toimialansa perustehtäviin.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoidulla yksiköllä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoidulla yksiköllä toimintakate. Hallintokuntien sitovat, toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa ao. hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia talousarvion liitteen 1 mukaisesti.

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 kolme kertaa. Hallintokuntien talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään: 28.4, 24.8 ja 9.11. Virastojen ja liikelaitosten tulee saattaa talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lautakuntien ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote kaupunginkanslian talous-ja suunnitteluosastolle, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Vuoden 2017 ensimmäinen ennuste poikkeaa aiemmasta ennustekäytännöstä organisaatiomuutoksesta johtuen. Nyt tehtävässä ennusteessa virastojen tulee ennustaa 12 kuukauden toteuman lisäksi myös 5 kuukauden toteuma eli toteuma tilanteessa 31.5.2017. Ennusteiden perusteella tehdään vuoden 2017 muutettu talousarvio loppuvuodelle. Ennuste käsitellään kaupunginhallituksessa 22.5.2017.

Vuoden 2017 toisessa ja kolmannessa ennusteessa toimialat ennustavat muutettua talousarviota 2017 vasten seitsemän kuukauden toteuman.

Liikuntatoimen talousarviossa seuraavat erät ovat sitovia: (euroa)

-liikuntatoimen toimintakate -63 447 000

-liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen menot -10 219 000

-irtaimen omaisuuden hankintamenot -1 115 000

Lisäksi liikuntavirasto sai vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeuksia investointihankkeisiin vuoden 2017 talousarvioon (Khs 30.1.2017)) seuraavasti: liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannus 2 798 000e, lähiörahastohankkeet 367 000e, esirakentaminen 234 000e.

Liikuntatoimi on ollut 1.1.2013 alkaen nettobudjetoitu. Liikunnan palvelukokonaisuus on jatkossa osa Kulttuuri ja vapaa-aika -toimialaa, joka tulee olemaan kokonaan nettobudjetoitu.

Talousarviossa liikuntatoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat:

-Palveluiden asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2016 tasoa tai asiakastyytyväisyys on 3,6
(asteikko 1-5)

-Monitoimi- ja uimahalleissa on 1 800 000 käyntikertaa

Lisäksi liikuntatoimella on muita toiminnallisia tavoitteita, jotka ilmenevät oheisesta liitteestä.

Liikuntatoimen tuottavuustavoitteet (tuottavuus 2014=100) ovat 106 käyntikertaa kohti ja 103 aukiolotuntia kohti.

Esittelijän käsityksen mukaan näköpiirissä ei ole seikkoja, joiden vuoksi liikuntavirasto ei saavuttaisi tulotavoitettaan ja pysyisi menoraamissa eli ennusteen mukaan talousarvion sitova toimintakate toteutuu. Liikuntavirasto ennustaa ylittävänsä koko vuoden tulotavoitteensa (16 476 000e) hieman yli 0,9 milj. eurolla, jolloin tulokertymä olisi noin 17,4 milj. euroa. Vastaavasti menoraamin (-79 923 000e) arvioidaan ylittyvän vajaalla 0,6 milj. eurolla. Toimintakate toteutuisi noin 0,35 milj. euroa talousarvion toimintakatetta parempana.

Esityslistan liitteenä on talousarvion seurantaraportti 31.3.2017, Tasku-taloussuunnittelujärjestelmään tehty ennuste käyttötaloudesta, irtaimen ja investointien ennustetaulukko ja suoritetaulukko.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteuma 31032017

2

Ennuste 1 käyttötalous

3

Ennuste 1 irtain osastoittain

4

Ennuste 1 investoinnit

5

Suoritteet ennuste 1 YHTEENVETO

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566