Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/1

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Palloseura ry:n/ HPS Areenat Oy:n Paloheinänkentän rakennus- ja perusparannushanketta koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2017-001643 T 02 05 03 00

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle HPS Areenat Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee Paloheinänkentän toisen vaiheen rakentamista ja alueella olevan nappulakentän peruskorjausta.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja rahoitussuunnitelmalla 127 734 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla HPS Areenat Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena Paloheinänkentän toisen vaiheen rakentamisen toteuttamista varten liikuntalautakunnan (12.2.2013, § 36) vuokraamalle Paloheinän kentällä sijaitsevalle maa-alueelle.

HPS Areenat Oy on toteuttanut sovitusti hankkeen 1. vaiheen. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin 354 888 euron laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta kaupunginvaltuuston 10.4.2013 ja kaupunginhallituksen 15.4.2013 myöntämänä.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. HPS Areenat Oy:n hanke täydentää Paloheinänkentän 1. vaiheen rakentamista ja näin ollen 2. vaiheen toteutuessa kenttäalueesta tulee paremmin jalkapalloa ja muuta liikuntaa palvelevan kokonaisuus.

HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 319 335 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 127 734 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 90 000 euroa, ELY-tuella 51 506 euroa sekä HPS jäsenistön olosuhdemaksulla 50 000 euroa.

Liikuntalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijän perustelut

HPS Areenat Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessaan kaupungin 127 734 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Paloheinänkentän 2. rakennusvaiheesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutettiin Paloheinän kenttäalueelle tekonurmipintainen jalkapallokenttä ja tässä toisessa vaiheessa ohjelmassa on alueella sijaitsevan nappulakentän peruskorjaus. Toteutuessaan hanke täydentää 1. vaiheen rakentamista ja näin ollen kenttäalueesta tulee paremmin jalkapalloa ja muuta liikuntaa joustavasti palveleva kokonaisuus.

Liikuntalautakunta on kaupunginhallituksen (28.1.2013, § 141) antamin oikeuksin vuokrannut HPS Areenat Oy:lle (12.2.2013, § 38) Helsingin kaupungin 35. kaupunginosasta Paloheinänkentästä noin  15 026 m²:n suuruisen alueen ajalle 15.3.2013 - 14.3.2028. Liikuntalautakunta on vuokrannut sisäisin perustein alueen kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3129-00001) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on ulkoliikuntapalveluiden hallinnassa. 

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset on 319 335 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 90 000 euroa, ELY-tuella 51 506 euroa sekä HPS jäsenistön olosuhdemaksulla 50 000 euroa.

HPS Areenat Oy:n esittämä hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin  urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu toteutettua rakentamista täydentävä hanke. 

Kaupungin kannalta olisi tähdellistä turvata hankkeen toteuttamismahdollisuudet nyt haettavan lainan myöntämisellä. Toteutuessaan hanke hyödyntää liikuntatoimen toimintaa ja luo olosuhteet alueen jalkapallotoiminnan kehittämiseksi monipuolisempaan suuntaan huomioiden etenkin junioriurheilijat.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus_HPS Areenat Oy_Paloheinän kenttäalue

2

Lainahakemuksen liitteet

3

Lainahakemuksen lisäliite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566