Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/2

 

11.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n agilityharrastukseen ja muuhun koiraurheiluun soveltuvan liikuntahallihankkeen lainahakemuksesta

HEL 2017-002188 T 02 05 03 00

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee Kivikon liikuntapuistoon rakennettavaa ympärivuotisesti agilityharrastukseen ja muuhun koiraurheilutoimintaan soveltuvaa liikuntahallia.

Lautakunta puoltaa omata osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 584 210 euron lainan myöntämistä viidentoista vuoden laina-ajalla Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena agility-/ liikuntahallin toteutettavaksi yhtiölle vuokrattavalle Kivikon liikuntapuiston alueella sijaitsevalle maa-alueelle. Liikuntalautakunta on käsitellyt maa-alueen vuokrausta 9.2.2017 pitämässään kokouksessa, jossa liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi lautakunnalle vuokraamisoikeuden 31.12.2032 saakka.

Agility- ja koiraurheiluharrastus on lisännyt suosiotaan viime vuosina. Harrastuksen pariin on löytänyt tiensä etenkin nuoret aikuiset. Harrastajat koostuvat kilpaharrastajien lisäksi myös lajista muuten kiinnostuneista kaikenikäisistä lajin piirissä aktiivisesti toimivista henkilöistä. Harrastajamäärien kasvun myötä ympärivuotisten harrastuspaikkojen puute on pääkaupunkiseudulla ilmeinen, joten suunnitteilla oleva kansainvälisentason puolilämmin halli oheistiloineen on tulee tukemaan harrastustoimintaa. Alueen harrastus- ja liikuntamahdollisuudet uskotaan rakennettavan liikuntahallin myötä lisääntyvän myös muiden lajien osalta nykyistä laajemmalle harrastajamäärälle. Hankkeen katsotaan tarjoavan kaupungin liikuntastrategian mukaisia palveluita ja on yhdistyksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä hanke. Vastaavalla tavalla suunniteltua ja toteutettavaa liikuntaa tukevaa rakennushanketta ei kaupungin puolelta ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n hanke täydentää uudella tavalla kaupungin liikuntapalveluja ja alueellisesta näkökulmasta hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee myös kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakentamistarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken on valmisteilla kyseisestä maa-alueesta 15 vuoden vuokrasopimus, jota liikuntalautakunta on käsitellyt kokouksessaan 9.2.2017. Päätöksessään liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi lautakunnalle ko. maa-alueen vuokraamisoikeuden 31.12.2032 saakka.

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan
1 460 242 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 584 210 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 40 000 euroa, pääomalainalla 60 000 euroa, valtion avustuksella 438 157 euroa sekä rahoituslaitoslaitosten lainaosuudella 337 887 euroa.

Liikuntalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijän perustelut

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa 584 210 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Kivikon liikuntapuiston alueelle rakennettavan agilityharrastukseen ja muuhun koiraurheiluun ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan liikuntahallin rakentamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat
1 460 242 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hankkeen kustannuksia on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla (40 000 euroa), pääomalainalla (60 000 euroa), valtion avustuksella (438 157 euroa) sekä rahoituslaitoslaitosten lainaosuudella (337 887) euroa.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Kaupungin kannalta olisi tähdellistä turvata hankkeen toteuttamismahdollisuudet nyt haettavan lainan myöntämisellä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 13.3.2017

2

Liite_lainahakemuksen perustelut

3

Liite_Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry,syyskokouksen 14.11.2015 pöytäkirja

4

Liite_Kivikon Koiraurheilukeskus Oy, hallituksen pöytäkirjat 7.2. ja 20.2.2017

5

Liite_toimintakertomus 2015

6

Liite_Hankesuunnitelma

7

Liite_Hankekuvauksen liitteet

8

Liite_rahoitussuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566