Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/1

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Maa-alueen vuokraaminen Kurkimäen liikuntapuiston alueelta Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle

HEL 2016-014327 T 10 01 01 02

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää kaupunginhallituksen (20.3.2017, § 286) antamin oikeuksin vuokrata Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevalta Kurkimäen liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn noin 9 232 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-047-9904-0001). 

Vuokra-alueeseen sisältyy 1 978 m²:n kokoinen viheralue, jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla. Aluetta voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 7 254 m²:n pohjalta.

Maa-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten ajaksi 1.8.2017 - 31.12.2032 esittelijän esityksen ja liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 20.3.2017 pitämässään kokouksessa oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle Helsingin kaupungin 47. Mellunkylän kaupunginosassa sijaitsevalta Kurkimäen liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 9 232 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten. 

Vuokra-alueeseen sisältyy 1 978 m²:n kokoinen viheralue, jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla. Aluetta voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 7 254 m²:n pohjalta.

Hakemuksessaan Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy on anonut vuokrauksen alkamaan 1.8.2017.  Esitetään vuokra-ajaksi 1.8.2017 - 31.12.2032.

Vuokrasopimus solmittaneen seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 5 184,30 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu = 100" pistelukua 100 vastaavaa 272,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos_Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy

2

Vuokra-aluekartta_Kurkimäen liikuntapuisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokrainen

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta
Liite 1
Liite 2

Liikuntavirasto

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566