Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/6

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksestä koskien vahinkoasiaa Sompasaaren laiturialueella

HEL 2016-012688 T 03 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen koskien liikuntajohtajan päätöstä 7.3.2017 § 16.

Esittelijän perustelut

********** lastausta suorittavan aluksen potkureihin on 27.6.2016 juuttunut laituriin aiemmin uponneen purjealuksen köysi Sompasaaressa. Köyden juuttuminen on aiheuttanut hakijan aluksen moottoreiden pysähtymisen. Hakija on 17.11.2016 toimittanut liikuntavirastoon hakemuksen alukselle aiheutuneen vahingon korvaamisesta, yhteensä 6 491,65 euroa. Liikuntajohtaja on 7.3.2017 § 16 päätöksellään hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen.

Hakija on 27.3.2017 toimittanut liikuntajohtajan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Hakijan mukaan liikuntajohtajan päätöksessä ei ole kiinnitetty huomiota vahinkotapahtuman osalta tehtyyn selostukseen ja muuhun asiaan olennaisesti vaikuttaviin seikkoihin. Hakijan mukaan vahingonkorvaushakemus on tehty Helsingin kaupungin liikuntavirastolle sen siinä ominaisuudessa, että liikuntavirasto on vastuussa kyseisen Sompasaaren laiturin laiturialueen ja sen lähivesistön hallinnoijana kerrotun alueen turvallisuudesta ja kelpoisuudesta vesiliikennöintiin. Hakijan mukaan tähän vahingonkorvausasiaan eivät sovellu merilain ja vesilain kohdat. Hakijan mukaan sovellettavina lainkohtina tuleva kyseeseen vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 luvun 1 §:n 2 momentti sekä muuta vahingonkorvauslain lainkohdat. Hakija katsoo, että liikuntaviraston olisi tullut poistaa uponnut alus tai ryhtyä sellaisiin toimiin, että uponneesta aluksesta ei aiheudu haittaa tai vahinkoa muille alueen vesistössä tai laiturissa laillisesti kulkeville aluksille.

Liikuntaviraston selvityksen mukaan hakijan lastausta suorittavan aluksen potkureihin on 27.6.2016 juuttunut laituriin aiemmin uponneen purjealuksen köysi Sompasaaressa. Köyden juuttuminen on aiheuttanut hakijan aluksen moottoreiden pysähtymisen. Paikalla on välittömästi tapahtuman jälkeen käynyt Pelastuslaitoksen yksikkö tarkastamassa tilanteen ja poistamassa potkuriin sotkeutunutta köyttä. Loput köydestä on 28.6.2016 poistettu.

Sompasaaren laituriin on 10.8.2015 uponnut purjealus. Alus on ollut luvattomasti kiinnettynä kyseiseen laituriin. Pelastuslaitos on välittömästi uppoamisen jälkeen asentanut aluksen ympärille öljyntorjuntapuomin. Alus ei ole ollut suoraan väylällä.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto on 25.3.2013 lähettänyt tiedotteen vuokrasopimuksen muutoksista laituripaikan Sompasaaren alueelta vuokranneille. Tiedotteessa todetaan seuraavasti: ”Sompasaaren alueen vuokralaisten tulee huomioida, että heidän kanssa voidaan tehdä vain määräaikainen vuokrasopimus, sillä rakentaminen alueella jatkuu siten, että alusten on oltava poissa ennen rakentamisen aloittamista vuonna 2015.” Hakijalla on ollut laituripaikka vuokrattuna Sompasaaren alueelta 30.4.2015 asti. Vuokrasopimuksen ehdoissa todetaan, että ”laituripaikka on vartioimaton. Liikuntavirasto ei vastaa alukselle laituripaikalla mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.” Hakija on siten ollut tietoinen, ettei Sompasaaren laiturialue enää ole käytettävissä kesällä 2016 eikä liikuntavirasto näin olleen vastaa ko. vesialueen ylläpidosta ja huoltamisesta. Hakija on näin ollen käyttänyt ko. laiturialuetta omalla vastuullaan.

Lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 1 luvun 1 §:n mukaan vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä laki ei kuitenkaan koske, ellei tässä tai muussa laissa toisin säädetä, sopimukseen perustuvaa tai muussa laissa säädettyä korvausvastuuta.

Edellä mainitun vahingonkorvauslain 1 luvun 1 §:n perusteella kyseessä olevaan asiaan tulee soveltaa vesilakia ja merilakia.

Vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen 9 §:n mukaan jos kulkuväylään tai muulle vesiliikennealueelle uponnut alus, aluksen osa tai tavara on vaarallinen tai haitallinen merenkululle tai veneilylle, on aluksen omistajan tai sen, jonka hallinnassa alus tai tavara oli, niin pian kuin mahdollista poistettava uponnut esine.

Vesilain 13 luvun 4 §:n mukaan jollei merilaista muuta johdu, aluksen omistaja vastaa vesistössä kulkemisesta aiheutuneen edunmenetyksen korvaamisesta, jos edunmenetys on aiheutunut tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä.

Merilain 7 luvun 1 §:n mukaan laivanisäntä on vastuussa vahingosta, jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä, vastuussa vahingosta, jonka aluksen päällikkö, laivaväki, luotsi tai joku muu laivaväkeen kuulumaton henkilö, joka laivanisännän tai päällikön toimeksiannosta työskentelee aluksen lukuun, on toimessa tekemällään virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttanut.

Edellä mainitun perusteella hakijalle sattuneesta vahingosta vastaa uponneen aluksen omistaja tai laivaisäntä.

Korvausvaatimus

Hakija on ilmoittanut, että vahingosta aiheutuneet kustannukset koostuvat seuraavasti: köysien irrottaminen 8 tuntia x 120 €/tunti, yhteensä 960 euroa (alv. 0 %), seisonta-aika alukselle 16 tuntia x 260 €/tunti, yhteensä 4 160 euroa ja yleiskulut 115,20 euroa, jotka kaikki yhteensä 5 235,20 euroa. Kustannuksiin on lisätty arvonlisävero 24 prosenttia, 1 256, 45 euroa. Hakijan esittämä korvausvaatimus on kokonaisuudessaan 6 491,65 euroa.

Hakijan esittämä seisonta-aika alukselle, yleiskulut ja arvonlisävero ovat laskennallisia kuluja. Kustannuksiin on lisätty arvonlisäveroa 24 prosenttia. Hakija ei ole antanut selvitystä aluksen seisonta-ajasta, yleiskuluista tai arvonlisäverosta, eikä esittänyt kuitteja vahinkoon liittyvistä kustannuksista.

Yhteenveto

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvaukseen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Sompasaaren alueen vuokralaisille lähetetyn tiedotteen mukaan alusten on oltava poissa ennen rakentamisen aloittamista vuonna 2015. Sompasaaren alue ei siten ole ollut käytettävissä kesällä 2016, eikä liikuntavirasto vastaa alueen huoltamisesta ja kunnossapidosta. Hakija on näin ollen käyttänyt ko. aluetta omalla vastuullaan. Vesilain ja merilain mukaan hakijalle sattuneesta vahingosta vastaa aluksen omistaja tai laivaisäntä. Liikuntavirasto ei edellä mainituin perustein ole vastuussa hakijalle Sompasaaren laiturialueella sattuneen vahingon korvaamisesta. Hakijan vahingonkorvaushakemus tulee siten hylätä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 29601

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Liikuntavirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566