Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

SISÄ/1

 

11.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Ylikahrin ym. valtuustoaloitteesta koskien Yrjönkadun uimahallin pitämistä auki myös kesäisin

HEL 2017-001306 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Ville Ylikahrin ym. valtuustoaloitteeseen, joka koskee Yrjönkadun uimahallin pitämistä auki myös kesäisin:

Tämän hetkiset taloudelliset resurssit eivät mahdollista Yrjönkadun uimahallin aukioloaikojen laajentamista nykyisestä muita palveluita karsimatta.

Taloudellisten resurssien lisäksi Yrjönkadun uimahallin aukioloaikojen laajentamista vaikeuttavat ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus kesällä ja tulevan kesän korjaukset.

Tulevana kesänä uimahallikiinteistön katto peruskorjataan ja allastiloissa tehdään maalaus- ja kunnostustöitä. Lisäksi ensimmäisen ja toisen kerroksen asiakkaiden pukukaappien kunnostus aloitetaan kesällä 2017. Nämä työt voidaan suorittaa vain laitoksen ollessa suljettuna.

Vakinaisen henkilöstön lomat on syytä pitää pääosin kesällä, jotta ne eivät toiminnallisesti (mm. pätevien sijaisten saatavuus) ja taloudellisesti rasita liikaa toimintaa talvikaudella. Tämän lisäksi erityisesti osa teknisestä ja kassahenkilökunnasta tarvitaan samaan aikaan maauimaloissa riittävän osaamisen varmistamiseksi. Maauimaloita ei voida operoida pelkästään kesätyöntekijöiden voimin.

Johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä aloittavassa uudessa Liikuntapaikat-palvelussa selvitetään onko määrärahojen ja henkilöstöresurssien kohdentaminen mahdollista jatkossa siten, että Yrjönkadun uimahallin 1. kerroksen palvelut voitaisiin pitää avoinna kesällä 2018 juhannukseen saakka ja aloittaa syyskausi jo elokuun puolivälissä.

Liikuntavirasto ylläpitää neljää yleisölle avoinna olevaa uimahallia (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) sekä Uimastadionin ja Kumpulan maauimalaa.

Kesällä 2017 uimahallien kesäseisokit ovat seuraavat:

Itäkeskus 23.6. - 6.8.
Jakomäki 29.5. - 3.9.
Pirkkola 3.7. - 13.8.
Yrjönkatu 28.5. - 3.9.

Samaan aikaan liikuntavirasto kuitenkin avaa maauimalat seuraavasti:

Uimastadion 7.5. - 17.9.
Kumpula 25.5. - 27.8.

Maauimaloiden päivittäiset aukioloajat ovat maanantaista lauantaihin klo 6.30 - 20.00 ja sunnuntaisin 9.00 - 20.00.

Yrjönkadun uimahallin vuosittainen kävijämäärä on viime vuosina ollut

2016  163 567
2015  152 904
2014  153 949

Toukokuussa Yrjönkadun uimahallissa on ollut avoinna vain 1. kerroksen uintipalvelut (2. kerros on ollut suljettu).

Liikuntaviraston sisäliikuntapaikoissa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2015. Yrjönkadun uimahalli sai kouluarvosanaksi 8,5. Viraston keskiarvo oli 8,7. Vuonna 2016 uimahalleissa tehdyn asiakaskyselyn tulokseksi Yrjönkadun uimahallissa tuli 4,30 asteikolla 1 - 5.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt liikuntalautakunnan lausuntoa valtuustoaloitteesta Yrjönkadun uimahallin pitämiseksi auki myös kesäisin. Aloite on asian liitteenä 1.

Esittelijä

osastopäällikkö

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Liitteet

1

Ylikahri Ville ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 46

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4820

Toivonkatu 2 A

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87826

 

FI02012566