Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/3

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee ympärivuotista pyöräilyreittiä pohjoisen Keskuspuiston läpi

HEL 2016-012659 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
kaupunginvaltuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee ympärivuotista pyöräilyreittiä pohjoisen Keskuspuiston läpi:

Liikuntalautakunnan mielestä Kuninkaantammentietä ei tule muuttaa talvikunnossapidettäväksi reitiksi, vaan säilyttää se talvella hiihtokäytössä. Reitillä liikkuu talviaikaan keskimäärin kaksi kertaa enemmän hiihtäjiä kuin reitillä liikkuu kesäaikaan kävelijöitä, lenkkeilijöitä ja pyöräilijöitä.

Vaihtoehtoisen reitin rakentaminen linjalla Pitkäkoski – Paloheinän maja pidentää hiukan talvipyöräreittiä Kuninkaantammesta Jakomäen suuntaan, mutta on mm. turvallisuusasiat huomioon ottaen parempi ratkaisu. Pitkäkoski – Paloheinän majan välinen reitti on tarkoitus toteuttaa mm. uusimalla hiihtosiltoja niin, että hiekoitetut talvikunnossapidettävät reitit ja hiihtoladut kulkevat risteyksissä eri tasossa.

Keskuspuisto on Helsingin suosituin ulkoilualue. Puistossa ulkoillaan omatoimisesti ympäri vuoden ja sinne tehdään noin 2 miljoonaa ulkoilukäyntiä vuosittain. Tämä kertoo alueen tärkeydestä arki- ja lähiliikuntaympäristönä. Helsingin kaupungin liikuntavirasto vastaa Keskuspuiston ulkoilureittien ylläpidosta.

Keskuspuistossa on ulkoilureittejä noin 100 km, joista osa on talvisin latuina ja osa aurattuina ulkoilureitteinä. Valaistuja ulkoilureittejä on Laaksosta Pirkkolan ja Paloheinän kautta Pitkäkoskelle. Keskuspuisto alkaa Laakson ratsastuskentältä ja jatkuu 10 kilometriä pohjoiseen Vantaanjokeen saakka. Keskuspuiston kautta voi kävellä tai pyöräillä moniin kaupunginosiin. Keskuspuiston ulkoilureitit muodostavat tärkeän työmatkapyöräilyverkoston.

Hiihtolatuja suunnitellaan paikkoihin, joihin kuntalaisten on helppo mennä ja mihin voi myös ajaa kattavan latuverkoston. Tällaisia alueita Helsingissä ovat esimerkiksi Mustavuori Vuosaaressa, Paloheinän ympäristö, Keskuspuisto ja Talin golfkenttä. Tämä tarkoittaa, että muutaman hiihtokuukauden ajan kyseisillä alueilla ei pääse kävelemään ja pyöräilemään samoilla reiteillä, joilla on totuttu liikkumaan keväällä, kesällä ja syksyllä.

Latuverkoston suunnittelussa on huomioitava mm. että risteykset talvikunnossapidettävien reittien kanssa tulee minimoida. Samassa tasossa risteävä hiihtolatu ja talvikunnossapidettävä reitti aiheuttavat aina turvallisuusriskin. Talvikunnossapidettävällä reitillä on huolehdittava liukkauden torjunnasta, mikä tarkoittaa, että reitit on hiekoitettava ja tämä puolestaan aiheuttaa vaaratilanteen hiihtäjille.

Aloitteessa mainittua Kuninkaantammentietä ei ole aurattu ja hiekoitettu, koska silloin latuverkkoa ei pystyttäisi toteuttamaan niin kattavana, sekä latujen ja hiekoitettujen reittien risteytyksien määrä kasvaisi huomattavasti. Kuninkaantammentie on valaistu reitti on tärkeä osa Paloheinän latuverkostoa. Paloheinän alueella ja Keskuspuiston pohjoisosassa liikkuu lumitilanteeltaan hyvänä talvena tuhansia hiihtäjiä päivittäin.

Liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut on lisännyt talvikunnossapidettävien reittien kilometrimäärää vuosittain jo muutaman vuoden ajan. Vuosittaisena tavoitteena on ylläpitää 45 km talvikunnossapidettyjä reittejä.

Paloheinän tunnelityömaan yhteydessä on mm. levennetty Paloheinän mäen vieressä menevää väylää niin, että siihen mahtuu väylä niin hiihtäjille kuin kävelijöillekin. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Paloheinän majan takaa kulkisi talvikunnossapidetty reitti suoraan Pitkäkosken majalle myös kävelijöille ja pyöräilijöille, jolloin tästä muodostuu luonteva talvipyöräilyä tukeva reitti, ja josta reitti jatkuu Kuusimiehentien suuntaisesti talvikunnossapidettävää kevyenliikenteen reittiä pitkin Torpparinmäen suuntaan. Tällä hetkellä pyörällä pääsee talvisin Pitkäkosken majalta Paloheinän majalle pyöräilleen, reitti kulkee Paloheinän täyttömäen eteläpuolelta.

Rakennusviraston valmistelussa on Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma vuosille 2017–2026. Suunnitelmassa todetaan, että Kuninkaantammi – Jakomäki on tärkeä poikittainen virkistysreitti, jota tulisi kehittää ympärivuotisena ulkoilureittinä. Liitteenä olevat kartat kuvaavat vuoden 2015 ulkoilureitistöä.

Uuden hiihtoreitin linjaaminen ja rakentaminen Kuninkaantammentien viereen tai nykyistä reittiä leventäen vaatisi metsän raivaamista luonnonsuojelualueella ja maisemallisesti arvokkaalla pelto- tai niittyalueen puustoisella reunavyöhykkeellä. Vaihtoehtoisesti uusi hiihtoreitti tulisi rakentaa alueelle, joka sisältää suuria korkeuseroja sekä kulkisi Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 suojeltavaksi tarkoitetun alueen läpi.

Pitkäkosken majan ja Haltialan tilan ympäristöt toimivat hyvinä lähtöpaikkoina latuverkolle, tämä poistaa painetta Paloheinän majan ympäristöstä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Petri Angelvuo, ulkoilupäällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo Aloite Kvsto 16112016 1

2

Kaava_Keskuspuiston pohjoisosa

3

Keskuspuisto_ulkoilureitit kesäkäyttö

4

Keskuspuisto_ulkoilureitit talvikäyttö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566