Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/4

 

11.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajan käyttövuorojen jakojärjestys ja -perusteet

HEL 2017-003027 T 12 03 05

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajan käyttövuorojen jakojärjestyksestä ja -perusteista seuraavaa.

Helsingin kaupungin koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäyttöä koskevat käyttäjäryhmittäiset vakio- ja yksittäisvuorot jaetaan kiintiöittäin seuraavassa järjestyksessä:

1. Helsingin kaupungin koulujen oma käyttö

2. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet.

3. Helsinkiläiset liikunta- ja urheiluseurat, liikunnallista nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen sekä opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestävät yhteisöt

- lapset ja nuoret

- aikuiset

4. Helsinkiläiset muut yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt

Vuorojen jaossa käyttäjäryhmien sisällä painotetaan seuraavia perusteita:

- Etusijalla lasten ja nuorten toiminta

- Käyttäjävuoroissa lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan

- Toiminnan luonne ja laajuus, aktiiviharrastajien määrä

- Liikuntalajien ja –muotojen sekä kilpailutoiminnan eri tasojen vaatimusten huomioiminen mahdollisuuksien mukaan

- Lajien monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen

- Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen

- Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentämiseksi toteutettava toiminta

- Paikallisuus, liikuntapaikan läheisyys

Vakio- ja yksittäisvuorot jaetaan liikunnan palvelukokonaisuudessa. Liikunnan palvelukokonaisuudella on oikeus peruuttaa vuoroja perustelluista syistä.
Käyttäjäryhmäkohtaiset kiintiöt määritellään liikunnan palvelukokonaisuudessa strategian linjauksia noudattaen.

Esittelijän perustelut

Opetusvirasto ja liikuntavirasto ovat sopineet Helsingin kaupungin koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön vuorojenjaon, varaustoiminnan ja iltavalvonnan järjestämisen siirrosta liikuntavirastolle 1.6.2017 alkaen. Siirto tarkoittaa, että liikunnan palvelulle siirtyy vastuu n. 150 koulun liikuntasalin vuorojenjaosta, varaustoiminnasta ja iltavalvonnasta.

Liikunnan palvelu myöntää ensimmäisen kerran vakio- ja yksittäisvuoroja koulujen liikuntasaleihin talvikaudelle 2017-2018. Talvikauden vuoroja haetaan 18.4. - 5.5. välisenä aikana Timmi-järjestelmän kautta. Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset voidaan ottaa huomioon, jos käyttövuoroja jää jakamatta.

Koulujen liikuntasalien hinnasto talvikaudelle 2017-2018 on opetusviraston vuoden 1.1. - 30.6.2017 voimassa olevan hinnaston mukainen.

Liikuntalautakunta päättää uusista vuorojenjakoperusteista n. 150 koulun liikuntasalia koskien.

Koulujen liikuntasaleihin myönnetään käyttövuoroja ensisijaisesti liikuntatoimintaan. Hakijalle voidaan olla myöntämättä käyttövuoroja tai käyttövuorot voidaan perua, jos hakijalla on maksamattomia käyttövuoromaksuja. Vuorot voidaan peruuttaa myös käytössä ilmenevien epäkohtien tai liikuntasalin vajaakäytön vuoksi.

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön vakiovuorot jaetaan kiintiöittäin. Tämä tarkoittaa, että ennen vuorojen jakoa päätetään yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa koulujen omakäyttöön liittyvästä kiintiöstä sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla ja liikunnan palvelukokonaisuudessa mahdollisista muutoksista liittyen toimialan omien palvelujen ja hankkeiden, yleisövuorojen, toimialan kumppanien vuorojen määrään jne. Jakojärjestys ei tarkoita, että ensimmäisellä sijalla olevalle siis myönnettäisiin kaikki vuorot, joita se haluaa.

Helsingin kaupungin koulujen omakäyttöön luetaan koulun varsinainen oma käyttö (mm. koulun tapahtumat ja liikunnallinen iltakäyttö). Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimiville Helsingin kaupungin työväenopistolle ja ruotsinkieliselle Arbikselle osoitetaan alueellisesti koulut, joissa toiminta järjestetään. Näiden edellämainittujen opistojen toiminta rinnastetaan myös omakäyttöön. Helsingin kaupungin työväenopistolle sekä Arbikselle osoitetut koulut pysyvät kasvatuksen ja koulutuksen hallinnassa, eikä liikunnan palvelukokonaisuus vastaa niiden vuorojenjaosta tai iltavalvonnasta.

Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen myötä nykyinen liikuntavirasto tulee 1.6.2017 alkaen olemaan osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Toimiala jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta ja nuoriso.

Uudet vuorojenjakoperusteet ottavat huomioon kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle siirtymisen. Helsingin kaupungin liikuntavirastojen palvelujen ja hankkeiden tilalla jakojärjestyksessä ovat koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet. Kumppaneina jakojärjestyksessä huomioidaan liikunta- ja urheiluseurojen lisäksi myös toimialan muut kumppanit (nuorison palvelukokonaisuuden osalta liikunnallista nuorisotyötä tekevät yhdistykset ja kulttuurin osalta taiteen perusopetus).

Liikunnan palvelukokonaisuus, kumppanuusyksikön tilavaraukset myöntää vuorot koulujen liikuntasaleihin ilta- ja vapaa-ajankäytön osalta. Vuorojen jaossa huomioidaan strategian linjaukset sekä lautakunnan vahvistamat vuorojenjakoperusteet.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle perustetaan ohjausryhmä, joka käy vuosittain läpi vuorojenjakojärjestyksen ja –perusteet sekä muutostarpeet vuorojenjakoon liittyen.

Vuorojenjakoperusteita on valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin
opetusviraston kanssa. Lisäksi valmistelusta ja jakoperusteluonnoksesta on tiedotettu Seuraparlamenttia ja annettu tälle mahdollisuus kommentoida valmistelua ja sen sisältöä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 040 519 7358

minna.rehn(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566