Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/2

 

11.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Liikuntaviraston venesatamayksikön väistötilojen huoltorakennuksen rakentamisen tilaaminen

HEL 2016-012815 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää kaupunginhallituksen 27.3.2017 § 317 hyväksymän hankesuunnitelman perusteella tilata liikuntaviraston merellisten palveluiden venesatamayksikön Rajasaareen rakennettavan väistötilan huoltorakennuksen rakennustyön edullisimman tarjouksen tehneeltä Linnasteel Oy:ltä 15.1.2017 päivätyn tarjouksen mukaisesti arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 448 800,00 euroa, (AVL 8 c §.), sekä varata urakassa mahdollisesti syntyviin lisä- ja muutostöihin enintään 44 880,00 euroa (AVL 8 c §).

Työn kustannuksista maksetaan enintään 493 680,00 euroa tililtä 450001/61423 01 002.

Lautakunta päättää tarkastaa asian tämän kokouksen yhteydessä.

Rakennusurakkaa koskeva hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 27.3.2017 § 317 pitämässään kokouksessa hyväksyä Rajasaareen sijoittuvan venesatamayksikön väistötilojen hankesuunnitelman 6.2.2017 päivätyn hankesuunnitelman mukaan siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 530 brm2 ja, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 250 000 euroa helmikuun 2017 kustannustasossa.

Venesatamayksikkö on muuttanut Rajasaareen loppuvuodesta 2016. Läntisten venesatamien huolto jää vajavaiseksi ilman siihen tarkoitettuja työ- ja verstastiloja. Aiemmat väistötilat Sompasaaressa ovat olleet suunnittelun lähtökohtana venesatamayksikön uudelle huoltorakennukselle.

Vuoden 2017 työohjelmassa on Rajasaaren väistötiloihin käytettävissä tällä hetkellä 500 000 euroa

Rakennuslupa on myönnetty 15.12.2016. Rakennusluvan tunnus on 14-3150-16-A. Rakentaminen on mahdollista aloittaa huhtikuussa 2017 ja saattaa valmiiksi elokuun loppuun 2017 mennessä.

Kilpailutus

Rakennusurakan kilpailutus perustuu liikuntaviraston 9.12.2016 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2016- 012815. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. Hankinnasta julkaistiin 13.12.2016 kansallinen hankintailmoitus sähköisessä HILMA- ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Kilpailutuksessa valintaperusteena käytettiin halvinta hintaa. Määräaikaan 16.1.2017 klo 12.00. mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta yrityksiltä: Kymeracon Oy, Linnasteel Oy, Masapel Oy, Mitake Group Oy ja Tricon Oy. Linnasteel Oy:n tarjous on hinnaltaan edullisin ja tarjouspyynnön mukainen.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet:
- Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty
- Selvitys, josta ilmenee lakisääteisen terveyshuollon järjestämisestä

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Kaikissa tarjouksissa oli lisäksi selvitys tarjoajan laadunvarmistuksesta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1

hankintailmoitus.pdf

2

Venesatamatukikohdan Hallin Urakkaohjelma.pdf

3

Avauspöytäkirja1

4

Tarjouspyyntö Rajasaaren venesatamatukikohdan halli

5

Tarjousten vertailu.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikuntalautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Liikuntavirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566