Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/3

 

11.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakojärjestys ja -perusteet

HEL 2017-003028 T 12 03 05

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakojärjestyksestä ja -perusteista seuraavaa.

Liikunnan palvelukokonaisuuden tilojen ja liikuntapaikkojen käyttäjäryhmittäiset vakio- ja yksittäisvuorot jaetaan kiintiöittäin seuraavassa järjestyksessä:

Arkipäivisin klo 8-16

1.    Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet

2. Yleisövuorot

3. Helsinkiläiset liikuntapainotteiset koulut ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

4. Helsinkiläiset muut koulut ja päiväkodit sekä eläkeläisryhmät

5. Muut käyttäjät

Arkipäivisin klo 16 eteenpäin sekä viikonloppuisin:

1. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet

2. Yleisövuorot

3. Helsinkiläiset liikunta- ja urheiluseurat, liikunnallista nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen sekä opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestävät yhteisöt

- lapset ja nuoret
- aikuiset

4. Helsinkiläiset muut yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt

Vakiovuorojen jaossa käyttäjäryhmien sisällä painotetaan seuraavia perusteita:

- Etusijalla lasten ja nuorten toiminta

- Käyttäjävuoroissa lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan

- Toiminnan luonne ja laajuus, aktiiviharrastajien määrä

- Liikuntalajien ja –muotojen sekä kilpailutoiminnan eri tasojen vaatimusten huomioiminen mahdollisuuksien mukaan

- Lajien monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen

- Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen

- Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentämiseksi toteutettava toiminta

- Paikallisuus, liikuntapaikan läheisyys

 

Yksittäisvuorojen (ottelut, kilpailut, tapahtumat ja yksittäiset harjoitusvuorot) jaossa noudatetaan seuraavaa jakojärjestystä:

- Suuret tapahtumat ja liikuntaviraston yhteistyötapahtumat

- Ottelut sarjatasoittain

- Seurojen tapahtumat (turnaukset ja kilpailut)

- Koulujen kilpailut ja ottelut

- Helsinkiläisten yritysten ja muiden yhteisöjen, yksityishenkilöiden liikunnalliset tapahtumat

- Muut tapahtumat

Vakio- ja yksittäisvuorot jaetaan liikunnan palvelukokonaisuudessa.

Liikunnan palvelukokonaisuudella on oikeus peruuttaa vakio- ja yksittäisvuoroja perustelluista syistä.

Käyttäjäryhmäkohteiset kiintiöt määritellään liikunnan palvelukokonaisuudessa strategian linjauksia noudattaen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti edellisen kerran liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteista 7.5.2015 (§ 96).

Käyttövuorojen jakoperusteet otettiin liikuntavirastossa käyttöön ensimmäistä kertaa keväällä 2015 talvikauden 2015-2016 vuoroja jaettaessa. Yksi liikuntaviraston keskeisistä tehtävistä ja palveluista on sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen tuottaminen. Helsingin yhteensä noin 2 100 julkisessa käytössä olevasta liikuntapaikasta liikuntavirasto hoitaa yli 500 liikuntapaikkaa. Näistä liikuntapaikoista noin 70 liikuntahalliin ja –saliin sekä 90 ulkokenttään tehdään varauksia sekä vakio- että yksittäisvuoroina. Liikuntaviraston tilavuoromaksut ovat vahvasti subventoituja etenkin alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan osalta. Myönnetyt käyttövuorot vuorot ovat merkittävin osa helsinkiläisille liikunta- ja urheiluseuroille myönnettävää tilatukea.

Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen myötä nykyinen liikuntavirasto tulee 1.6.2017 alkaen olemaan osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Toimiala jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta ja nuoriso.

Liikunnan palvelukokonaisuuden hallinnassa oleville liikuntapaikoille myönnetään käyttövuoroja ensisijaisesti liikuntatoimintaan. Liikuntapaikkojen käyttövuorot myönnetään kirjallisesta hakemuksesta ja niistä peritään voimassa olevan, liikuntalautakunnan vahvistaman hinnaston mukaiset maksut. Myöhästynet hakemukset voidaan ottaa huomioon, jos käyttövuoroja jää jakamatta.

Lisäksi tilavuoroja voidaan hakea ympäri vuoden, vakiovuorojen lisäksi myös erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin. Hakijalle voidaan olla myöntämättä käyttövuoroja tai käyttövuorot voidaan perua, jos hakijalla on maksamattomia käyttövuoromaksuja. Vuorot voidaan peruuttaa myös käytössä ilmenevien epäkohtien tai liikuntapaikan vajaakäytön vuoksi.

Liikuntapaikkojen vakiovuorot jaetaan kiintiöittäin. Tämä tarkoittaa, että ennen vuorojen jakoa päätetään toimialalla ja liikunnan palvelussa mahdollisista muutoksista liittyen yleisesti toimialan omien palvelujen ja hankkeiden, yleisövuorojen, toimialan kumppanien vuorojen määrään jne. Jakojärjestys ei tarkoita, että ensimmäisellä sijalla olevalle siis myönnettäisiin kaikki vuorot, joita se haluaa.

Uudet vuorojenjakoperusteet ottavat huomioon kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle siirtymisen. Helsingin kaupungin liikuntavirastojen palvelujen ja hankkeiden tilalla jakojärjestyksessä ovat koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet. Kumppaneina jakojärjestyksessä huomioidaan liikunta- ja urheiluseurojen lisäksi myös toimialan muut kumppanit (nuorison palvelukokonaisuuden osalta liikunnallista nuorisotyötä tekevät yhdistykset ja kulttuurin osalta taiteen perusopetus).

Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaosta pidetään tarvittaessa kokouksia myös eri lajien kanssa. Liikunnan palvelukokonaisuudella on mahdollisuus kiintiöidä urheiluseuroille myönnetyn ajan sisältä vuoroja tietylle lajille, jolloin laji jakaa itse nämä vuorot. Tästä sovitaan aina yhdessä lajin kanssa. Tärkeää on, että lajin sisäisesti jakamissa vuoroissa (lajille osoitettu kiintiö) noudatetaan vuorojenjaon yleisiä periaatteita, lajilla on kirjalliset liikunnan palvelukokonaisuuden hyväksymät vuorojenjakokriteerit ja kaikki hakijat otetaan huomioon.

Vakio- ja yksittäisvuorot jaetaan liikunnan palvelukokonaisuudessa, kumppanuusyksikön tilavarauksissa. Liikunnan palvelukokonaisuus noudattaa niissä strategian linjauksia sekä lautakunnan vahvistamia vuorojenjakoperusteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle perustetaan ohjausryhmä, joka käy vuosittain läpi vuorojenjakojärjestyksen ja –perusteet sekä muutostarpeet vuorojenjakoon liittyen.

Vuorojenjakoperusteita on valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen ja nuorisoasiainkeskuksen ja opetusviraston kanssa. Lisäksi valmistelusta ja jakoperusteluonnoksesta on tiedotettu Seuraparlamenttia ja annettu tälle mahdollisuus kommentoida valmistelua ja sen sisältöä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 040 5197358

minna.rehn(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566