Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/4

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Lateppo Oy:n lainahakemusta Uudistuva Urheilukeskus II-hankkeelle

HEL 2017-003013 T 02 05 03 00

Esitysehdotus

Liikuntalautakunta esittää puoltavana lausuntonaan, että Lateppo Oy:lle myönnettäisiin urheilu-ja ulkoilulaitosrahastosta 640 000 euron suuruinen laina Uudistuva Urheilukeskus II-hankkeelle Puistolan Palloiluhallissa.

Tapanilan Urheilutalosäätiön tarkoituksena on rakentaa mailapelikeskus, jossa voidaan pelata neljää mailapeliä: tennistä, sulkapalloa, squashia ja pöytätennistä. Mailapelikeskus koostuu kahdesta kokonaisuudesta: 1. Uuden liikuntatilan rakentamisesta ja tilojen muutostöistä Puistolan Palloiluhallissa sekä 2. tilojen muutostöistä Tapanilan Urheilukeskuksessa.

Tämä hakemus koskee Lateppo Oy:n rakentamistöitä Puistolan Palloiluhallissa.

Uudisrakentaminen käsittää sulkapallohallin jatkeen sekä sen yhteyteen rakennettavan lisäosan, jossa tulee olemaan tekninen tila, pieni liikuntatila ja pukuhuone-, suihku-ja saunatiloja. Kahvila- ja myymälätiloja laajennetaan. Puistolassa uudis- ja korjausrakentamisen kohteena on n. 1 800 m².

Rakennuslupa hanketta varten on haettu joulukuussa 2016. Rakennustöiden on määrä käynnistyä huhtikuussa 2017. Hankkeen arvioidaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on 1 789 000 euroa (alv 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

Oma rahoitus 320 000 euroa
Helsingin kaupungin laina 640 000 euroa
OKM avustus 500 000 euroa
Pankkilaina 329 000 euroa

Lateppo Oy hakee rakennushankkeelle Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 500 000 euron avustusta. Mikäli tuki jää alle haetun summan, erotus rahoitetaan pankkilainan lisäyksellä.

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Lateppo Oy:n lainahakemus on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Enintään 40 % kaupungin lainaosuus on aiemmin katsottu vastaavissa hankkeissa puollettaviksi.

Uudistuva Urheilukeskus II-hanke on kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden mukainen.

Esittelijän perustelut

Puistolan Palloiluhalli (viralliselta nimeltään Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy) on perustettu vuonna 1990. Lateppo Oy omistaa hallikiinteistön. Lateppo Oy:n osakekannan omistaa Tapanilan Urheilutalosäätiö. Säätiö ylläpitää Puistolan Palloiluhallin lisäksi Tapanilan Urheilukeskusta ja Helsingin Kiipeilykeskusta.

Lautakunta on 30.10.2007 vuokrannut Lateppo Oy:lle 937 m²:n suuruisen alueen liikuntatoimintaa varten ajaksi 15.11.2007 -31.12.2028.

Puistolan palloiluhallissa on kiinteässä hallissa neljä velour-pintaista tenniskenttää. Päärakennuksessa on lisäksi kuusi sulkapallokenttää. Sulkapallokenttää voi käyttää myös jumppa- sekä tanssitunteihin.

Sosiaalitilojen lisäksi hallissa on neuvottelutila, kahvila ja myymälä sekä golfsimulaattori. Hallin kokonaispinta-ala on 4 250 m². Hallilla on 40 pysäköintipaikkaa, joiden lisäksi käytettävissä on viereisen lukion parkkipaikkaa.

Vuonna 2008 tapahtuneessa laajennuksessa valmistui neljä uutta ulkokenttää (yksi kentistä on hiekkatekonurmipintainen, kolme on Green Set-pinnoitettuja). Viimeksi mainitut kolme kenttää on katettu ylipainehallilla, jonka pinta-ala on n. 2 000 m².

Yksi ylipainehallin tenniskentistä on varustettu myös sulkapallokäyttöön, joten sulkapallokenttiä ylipainehallissa on neljä.

Lateppo Oy:n toiminta osana Tapanilan Urheilutalosäätiökokonaisuutta on vakiintunutta ja sen taloudellinen asema on vakaa. Suunniteltu uudistuva Urheilukeskus II-hanke on säätiön kannalta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hallittu kokonaisuus. 

Uudistuva Urheilukeskus II-hanke lisää liikunnan mahdollisuuksia sekä parantaa nykyisiä olosuhteita, joten se on myös kaupungin kannalta kannatettava.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566