Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/5

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksestä koskien veneen säilytystarvikkeita Jätkäsaaren talvisäilytysalueella

HEL 2016-011620 T 03 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen koskien liikuntajohtajan päätöstä 7.3.2017 § 12.

Esittelijän perustelut

********** on 16.10.2016 huomannut, että hakijan puuveneen tarvikkeet on hävinnyt Jätkäsaaren talvisäilytysalueella. Hakija on 25.10.2016 toimittanut liikuntavirastoon hakemuksen esinevahingon korvaamisesta, yhteensä 1 455 euroa. Hakija ei ole esittänyt kuittia, tositteita tai muuta vastaavaa luotettavaa selvitystä esinevahingosta. Liikuntajohtaja on 7.3.2017 § 12 päätöksellään hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen.

Hakija on 27.3.2017 toimittanut liikuntajohtajan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Hakijan arvion mukaan hän on elokuussa 2016 saanut liikuntavirastolta Jätkäsaaren talvisäilytysalueen pienentämiseen liittyvän kirjeen. Hakijan saaman kirjeessä on ilmoitettu, että liikuntavirasto on siivonnut poistuneelle alueelle jätettyä jätettä sekä siirtänyt veneitä ja pukkeja jäljelle jääneelle alueelle. Hakijan mukaan hän ei ole saanut asiasta ennakkotietoja. Hakijan mukaan talvisäilytysalueen ilmoitustaulu ei ole toimiva ratkaisu tiedottaa asiasta kesäaikaan ja Facebook –päivitys on asiassa riittämätön. Hakija katsoo, että liikuntaviraston tiedottaminen asiasta on ollut puutteellista.

Liikuntaviraston selvityksen mukaan hakijalle on syyskuussa 2015 kauden 15.9.2015-10.6.2016 talvisäilytystarrojen toimittamisen yhteydessä lähetetty tieto siitä, että Jätkäsaaren talvisäilytysalue pienenee. Liikuntavirasto on kesäkuussa 2016 lähettänyt Jätkäsaaren veneasiakkaille, ja näin ollen myös hakijalle, kirjeen, jossa on tiedotettu, että Jätkäsaaren talvisäilytysalueen pienenee kaupungin rakentamisen edetessä. Kirjeessä kerrottiin, että rakentamisen alle jäävät veneet/materiaalit/trailerit siivotaan pois tai takavarikoidaan. Kirjeessä todettiin, että asia koskee myös kesätelakointia ja trailereiden kesäsäilytystä. Liikuntavirasto on syyskuussa 2016 lähettänyt hakijalle kauden 15.9.2016-10.6.2017 talvisäilytystarrojen lähettämisen yhteydessä tiedon siitä, että Jätkäsaaren alueesta käytössä on vain noin puolet kaupungin rakennustöiden vuoksi.

Liikuntaviraston selvityksen mukaan Jätkäsaaren talvisäilytysaluetta pienennettiin kesällä 2016, koska alueella aloitettiin tulevan katualueen esirakentamistyöt. Liikuntavirasto siirsi Jätkäsaaren talvisäilytysalueelta hyväkuntoiseksi luokitellun materiaalin uudelle alueelle. Roskat ja romu vietiin alueelta pois.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvaukseen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Liikuntavirasto on asianmukaisesti ilmoittanut Jätkäsaaren venepaikkojen asiakkaille, ja näin ollen myös hakijalle, että Jätkäsaaren talvisäilytysalue pienenee ja pyytänyt asiakkaitaan siirtämään pois veneet/tarvikkeet/trailerit uudelle alueelle. Liikuntavirasto on asianmukaisesti etukäteen tiedottanut hakijalle Jätkäsaaren talvisäilytysalueen pienentämisestä, eikä liikuntavirasto näin ollen ole vastuussa hakijalle Jätkäsaaren talvisäilytysalueella aiheutuneen esinevahingon korvaamisesta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 29601

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Liikuntavirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566