Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/4

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liikuntalautakunnan myöntämät muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustukset 2017

HEL 2017-003005 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää myöntää muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 15 liikuntaa edistävälle yhdistykselle liitteen mukaisesti.

Lautakunta päättää, että muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset maksetaan kokonaisuudessaan välittömästi avustuksen jakamista koskevan päätöksen jälkeen.

Lisäksi lautakunta päättää, että muiden liikuntaa edistävien yhdistysten 180 000 euron määrärahasta jäljelle jäävä summa jätetään varamäärärahaksi mahdollisiin tarkastuslaskennasta johtuviin muutoksiin ja valtuuttaa liikuntajohtajan tekemään kyseisistä muutoksista johtuvat päätökset. Liikuntajohtaja osoittaa lopun määrärahan lasten ja nuorten liikunnan kansalaistoiminnan edistämiseen.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta myönnetään seuraavin ehdoin (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154):

Muille liikuntaa edistäville yhdistyksille tarkoitettua toiminta-avustusta voidaan myöntää yhdistyksille, jotka eivät täytä avustuskelpoisuuden ehtoja, eivätkä ole oikeutettuja avustuskelpoisille yhdistyksille myönnettävään varsinaiseen toiminta- ja tilankäyttöavustukseen.

Yhdistys voi saada muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta, jos se täyttää muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuskriteerit (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154) ja se on jättänyt hakemuksen liitteineen määräaikaan mennessä.

Avustuskriteerien mukaan yhdistyksen toiminnan tulee olla avointa kaikille helsinkiläisille ja toiminnan tarkoituksen tulee olla liikunnallinen. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta, sen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ja sen tulee olla patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys.

Yhdistyksen tulee järjestää säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa vähintään 10 kertaa kolmen kuukauden aikana.

Yhdistyksen ohjattuun toimintaan tulee osallistua vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa.

Yhdistyksen tulee sitoutua toiminnassaan noudattamaan hyvän hallintotavan ja Valo ry:n määrittelemiä liikunnan ja urheilun Reilun Pelin periaatteita.

Avustus on harkinnanvarainen ja se kohdistetaan yhdistyksen toiminnan tukemiseen. Avustusta voidaan käyttää toiminnasta aiheutuvien kulujen lisäksi esimerkiksi tilavuokriin ja henkilöstön palkkakustannuksiin. Toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei huomioida lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin.

Yhdistys ei voi saada samaan toimintaansa avustusta muilta kaupungin hallintokunnilta.

Avustus on yleisavustusluonteista avustusta, jonka kohdentamisesta yhdistys saa itse päättää. Avustusta ei saa kuitenkaan käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu seuran toimintaan yleisesti.

Avustus on palautettava, jos kaupungin toinen hallintokunta tai muu julkinen taho on myöntänyt avustuksen saajalle avustusta samaan tarkoitukseen tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellistä tietoa tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta koskevissa asioissa.

Talous ja hallinto on avustettavissa seuroissa järjestettävä voimassa olevien lakien mukaan. Kirjanpidossa on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, jolla mahdollistetaan avustusten käytön seuraaminen kirjanpidosta. Helsingin kaupungin tarkastusviraston ja liikuntaviraston edustajille tai liikuntaviraston valitsemalla edustajalla on oikeus milloin tahansa tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja järjestetty toiminta avustuksen käytön selvittämiseksi.

Kaupungilla on oikeus välittää kuntalaisille tietoa avustuksensaajan järjestämästä liikuntatoiminnasta. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan edellisen vuoden avustuksen käytöstä liikuntalautakunnalle kirjallisen selostuksensa uuden avustushakemuksen ohessa. Ellei avustuksensaaja hae avustusta seuraavalle vuodelle, tulee avustuksen käytöstä raportoida muutoin.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille myönnetyistä toiminta-avustuksista vähennetään korkoineen liikuntaviraston ja opetusviraston sekä Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön, Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n saatavat, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esimerkiksi vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta, kaupunginhallituksen 12.12.2011 § 1126 hyväksymän pysyväisohjeen Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet mukaisesti. Lautakunta päätti edelleen, että liikuntaseuroilta sekä eläkeläis- ja erityisryhmiltä perittävät opetusviraston ja kaupunkikonsernin saatavat vähennetään toiminta-avustuksista sen jälkeen, kun liikuntaviraston omat saatavat korkoineen on niistä vähennetty.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti 9.2.2017 liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin myönnettävän määrärahan osittamisesta vuonna 2017 (§ 41). Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarviossa muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin ositettiin enintään 180 000 euroa.

Liikuntalautakunnan 17.11.2016 (§ 154) tekemän päätöksen mukaisesti avustuskelpoisilta liikuntaseuroilta edellytetään vuonna 2017, että niiden pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta ja niiden toiminta muodostuu pääosin sellaisista lajeista, joiden toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu suoraan liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön (Olympiakomitea) ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin.

Avustuskelpoisuuden rajauksen vuoksi avustuskelpoisuuden sekä toiminta- ja tilankäyttöavustuksen ulkopuolelle jää avustushaussa 15 (27/2016) yhdistystä, jotka edustavat mm. joogaa, tai chi´tä, sirkustoimintaa, itämaisia kamppailulajeja sekä niitä monilajisia seuroija, joiden toiminnan volyymista alle puolet edustaa niitä lajeja, joiden toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin.

Avustus on määrältään harkinnanvarainen ja avustuksen määrän perusteena käytetään mm. toiminnan volyymia, painotuksena on erityisesti lasten ja nuorten liikuntatoiminnan edellytysten tukeminen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhteisön yleishyödyllisyys ja tarpeellisuus hallintokunnan toimialalla, hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot ja muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet kuten muu julkinen tuki (Helsingin kaupungin avustusohjeet 12.12.2011, kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet).

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten osalta esitetään tästä syystä, että koko avustus maksetaan seuroille kokonaisuudessaan välittömästi päätöksen jälkeen.

Avustusperusteiden uudistamisen yhteydessä todettiin, että jatkossa tullaan huomioimaan myös se, miten yhdistykset ilmoittavat tietojaan ja tekemään tarkistuksia (liikuntalautakunta 11.12.2014 § 212 sekä 26.5.2016 § 85). Tavoitteena oli tehdä tarkempi tarkastussuunnitelma ja ensimmäiset tarkastukset syksyllä 2016. Tarkastustoiminnan tarkka suunnitelma tulee tehdä ja tarkastustoiminta aloittaa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuonna 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

 

Avustuksen saajat

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566