Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/6

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Liikuntatoimen toimintakertomus vuodelta 2016

HEL 2017-003080 T 00 01 01

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä kertomuksen liikuntatoimen vuoden 2016 toiminnasta ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tietokeskukselle.

Liikuntatoimen vuoden 2016 toimintakertomus on liitteenä.

Esittelijän perustelut

Hallintokeskus on antanut ohjeen virastojen ja laitosten toimintakertomusten laatimiselle. Siinä mainitaan muun muassa seuraavaa:

Toimintakertomuksen tulee tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston tai laitoksen kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Toimintakertomuksen tulee sisältää keskeiset suorite-, tunnusluku-, talous- ja henkilöstötiedot ja siinä on kerrottava olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset.

Toimintakertomuksessa on ohjeiden mukaisesti esitetty toimintaa kuvaavat keskeiset suoritetiedot ja se julkaistaan verkkoversiona liikuntaviraston internetsivuilla.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Essi Eranka, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 74342

essi.eranka(a)hel.fi

Tellervo Kivisaari, viestintäsuunnittelija, puhelin: 310 87729

tellervo.kivisaari(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntatoimen toimintakertomus vuodelta 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Tietokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566