Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/1

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Avustuskelpoisuuden myöntäminen helsinkiläisille avustuskelpoisuutta hakeneille yhdistyksille 2017

HEL 2017-002993 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Lautakunta päättää myöntää avustuskelpoisuuden liitteessä listatuille 345 yhdistykselle sekä hyväksyä ne liikuntatoimen varsinaisen toiminta- ja tilankäyttöavustuksen piiriin vuodeksi 2017. Avustuskelpoisista yhdistyksistä 317 on liikuntaseuroja ja 28 eläkeläis- ja erityisryhmiä.

Lautakunta päättää hylätä 34 hakijan avustuskelpoisuuden sekä samalla evätä niiltä liikuntatoimen varsinaisen toiminta- ja tilankäyttöavustuksen vuodelta 2017, koska hakemukset eivät täytä lautakunnan 17.11.2016 (§ 154) hyväksymiä avustuskelpoisuuden ehtoja. Osa näiden yhdistysten hakemuksista voidaan ottaa huomioon jaettaessa muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksia vuodelle 2017 (HALL/4).

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 17.11.2016 (§ 154) avustuskelpoisuuden ehdoista.

Avustuskelpoisuus voidaan myöntää hakemuksesta helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille. Yhdistyksen toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja tarpeellista liikuntatoimen kannalta. Seuran tulee olla patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys. Seuran tulee olla ollut toiminnassa kokonaisen kalenterivuoden ennen avustettavuuden hakemista. Tämä ehto ei koske niitä yhdistyksiä joiden kohdalla kyse on seuran nimen muutoksesta, seuran jaoston rekisteröitymisestä itsenäiseksi seuraksi tai jos kyse on aiemmin avustusta saaneiden, kahden tai useamman seuran toiminnan liittämisestä yhteen kokonaan tai osittain.

Avustuskelpoisen liikuntaseuran pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti tulee olla liikuntatoiminta ja niiden toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Yhdistyksen, joiden aktiiviharrastajien toteuttamasta toiminnasta alle 50% koostuu muista kuin mainituista liikuntamuodoista, voivat hakea muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta. Avustuskelpoisilta eläkeläis- ja erityisryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Avustuskelpoisen liikuntaseuran tulee järjestää säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa samalle kohderyhmälle vähintään 10 kertaa 3 kuukauden aikana jäsenilleen huomioiden lajin luonteen.

Seuran ohjattuun liikunnan harjoitustoimintaan tulee osallistua vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Eläkeläis- ja erityisryhmien säännölliseen liikuntatoimintaan edellytetään osallistuvan osallistujien toimintakykyyn ja harjoitteluun soveltuva määrä osallistujia.

Seuran tulee sitoutua toiminnassaan hyvän hallintotavan ja Valo ry:n määrittelemiä liikunnan ja urheilun Reilun Pelin periaatteita.

Vuonna 2016 avustuskelpoisuuden piiriin hyväksytyille yhdistyksille myönnetään avustuskelpoisuus vuonna 2017, mikäli seuran toiminnassa ei ole tapahtunut olennaista muutosta.

Lautakunta edellytti, että yhdistyksen avustuskelpoisuushakemus liitteineen on jätetty sähköisen avustusohjelman kautta osoitteeseen asiointi.hel.fi tai kaupungin kirjaamoon 15.2.2017 mennessä. Kaupungin kirjaamoon jätettyjen hakemusten tuli olla perillä klo 16 mennessä. Perustellusta syystä hakijalle annettiin lisäaika hakemuksen täydentämiseen.

Avustukset julistettiin haettavaksi Helsingin kaupungin yhteiskuulutuksella joulukuussa 2016 sekä tiedotustarkoituksessa myös Helsingin kaupungin www-sivuilla. Lisäksi avustuksista ja hakuajasta tiedotettiin liikuntaviraston www-sivuilla, seuraparlamentin järjestämässä Seurafoorumissa 1.12.2016 sekä seuroille järjestetyissä avustusinfotilaisuuksissa 10.1. ja 11.1. (tilaisuuksiin osallistui yhteensä 164 seuraa). Kaikille vuonna 2016 avustettaviin seuroihin kuuluneille lähetettiin lisäksi tietoa avustuksista, niiden hakuajasta sekä avustusten hakuohje myös sähköpostitse, heidän avustusjärjestelmässä antamiinsa sähköpostiosoitteisiin.

Avustuskelpoisuushakemuksia saapui yhteensä 379 (385/2016). Avustuskelpoisuus myönnetään yhteensä 345 liikuntaseuralle ja eläkeläis- ja erityisryhmälle (341/2016). Yhteensä 34 (44/2016) yhdistyksen avustuskelpoisuushakemukset eivät täyttäneet avustuskelpoisuuden ehtoja. Näistä yhdistyksistä 15 (27/2016) liikuntaa edistävän yhdistyksen edustaman lajin lajijärjestö ei kuulu liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön (Olympiakomitea) tai opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin tai tai yhdistyksen toiminnan volyymista alle 50% koostuu muista kuin edellä mainituista liikuntamuodoista (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154). Näiden yhdistysten hakemukset otetaan huomioon myönnettäessä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta.

Alla lueteltuna yhdistykset, joilta avustuskelpoisuus hylätään sekä syy hylkäämiseen.

 

YHDISTYS

HYLKÄÄMISEN SYY

1.

Baji ry

Ei OK/OKM 

2.

Barreto Helsinki ry

Ei OK/OKM

3.

Bujinkan Shinden Dojo Finland ry

Ei OK/OKM

4.

Capoeira Capital ry

Ei OK/OKM

5.

Fudoshin ry

Ei OK/OKM

6.

Föräldraföreningen vid Brita Maria Renlunds daghem rf

Ei liikuntaseura

7.

Helsingin Joogayhdistys ry

Ei OK/OKM

8.

Helsingin Lacrosse Club ry

Ei OK/OKM

9.

Helsingin Nyrkkeilyseura Ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

10.

Herakles Ry

Puutteellinen hakemus

11.

ITCCA Finland ry

Ei OK/OKM

12.

Jeet Kune Do Finland - Helsinki ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

13.

Joogaterapiayhdistys ry

Ei OK/OKM

14.

Kannelmäen LaakaPallo ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

15.

Kisis r.y.

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

16.

Koillis Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry

Ei liikuntaseura

17.

Kruunun Urheilijat Ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

18.

Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry

Ei OK/OKM

19.

Merisukeltajat Ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

20.

Natha ry

Ei OK/OKM

21.

Parkour Oppimiskeskus ry

Ei OK/OKM

22.

P.J Warriors ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

23.

Pium Capoeira Association ry

Ei OK/OKM

24.

RHC MIG Helsinki ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

25.

Rock´n Roll Dance Club Comets ry

Hakemus ei saapunut määräajassa

26.

Russian Martial Art Finland ry

Ei OK/OKM

27.

Sapin Lentis ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

28.

Shakkikerho Garde-Schackklubben Garde ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

29.

Suomen Afrikkalaiset Ttyöttömät Ry

Ei liikuntaseura

30.

Tai Chi Chuan ry

Ei OK/OKM

31.

Warriors Rugby Club ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

32. 

Voimisteluseura RiikkaSet ry 

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä 

33.

Ring Sice Gym

Puutteellinen hakemus

34.

Mahdollisuus lapselle

Hakemus ei saapunut määräajassa

35.

Käpylän shakkikerho ry

Aktiiviharrastajamäärä ei riitä

 

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustettavat yhdistykset vuonna 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

 

Avustuksen saajat

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566