Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/3

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Liikuntalautakunnan myöntämät tilankäyttöavustukset vuodelle 2017

HEL 2017-003004 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Lautakunta päättää myöntää tilankäyttöavustusta yhteensä 274 liikuntaseuralle ja eläkeläis- ja erityisryhmälle, yhteensä 4 439 000 euroa liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Lautakunta päättää, että tilankäyttöavustus maksetaan liikuntaseuroille ja eläkeläis- ja erityisryhmille kokonaisuudessaan välittömästi tilankäyttöavustuksen jakamista koskevan päätöksen jälkeen, mikäli avustuksen suuruus on pienempi kuin 100 000 euroa ja kahdessa erässä, mikäli tilankäyttöavustuksen suuruus on 100 000 euroa tai enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan välittömästi päätöksen jälkeen ja puolet kesäkuussa.

Tilankäyttöavustus myönnetään seuraavin ehdoin (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154):

Liikuntaseura ja eläkeläis- ja erityisryhmä voi saada liikuntaviraston ulkopuolisiin tiloihin tilankäyttöavustusta vain, jos se täyttää avustuskelpoisuuden ehdot ja on jättänyt hakemuksen määräaikaan mennessä. Avustuskelpoisuus on käsitelty tässä kokouksessa.

Avustuksen enimmäismäärä ei voi ylittää haetun tilankäyttöavustuksen euromäärää.

Yhdistyksen maksamat vuokrat voidaan hyväksyä ainoastaan niiltä säännöllisiltä harjoitustunneilta, jotka ovat ohjattuja ja ryhmissä on vähintään neljä harjoittelijaa.

Yhdistyksen itselleen vuokraamassa tai yhdistyksen itse hallinnoimassa liikuntatilassa otetaan huomioon yhdistyksen itsensä säännölliseen harjoitustoimintaan käyttämät tilavuorot sekä huomioidaan vähentävästi muille käyttäjille myytyjen vuorojen tulot.

Tilankäyttöavustus kohdennetaan käytettäväksi tilavuokrista aiheutuvien kustannusten maksamiseen (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154).

Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai henkilökohtaisina avustuksina jäsenille.

Tilankäyttöavustuksen määrästä vähennetään seuran samaan toimintaan muilta kaupungin hallintokunnilta tai muulta julkiselta taholta saama tuki.

Avustus on palautettava, jos kaupungin toinen hallintokunta tai muu julkinen taho on myöntänyt avustuksen saajalle avustusta samaan tarkoitukseen tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellistä tietoa tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta koskevissa asioissa.

Talous ja hallinto on avustettavissa seuroissa järjestettävä voimassa olevien lakien mukaan. Kirjanpidossa on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, jolla mahdollistetaan avustusten käytön seuraaminen kirjanpidosta. Helsingin kaupungin tarkastusviraston ja liikuntaviraston edustajille tai liikuntaviraston valitsemalla edustajalla on oikeus milloin tahansa tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja järjestetty toiminta avustuksen käytön selvittämiseksi.

Kaupungilla on oikeus välittää kuntalaisille tietoa avustuksensaajan järjestämästä liikuntatoiminnasta. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan edellisen vuoden avustuksen käytöstä liikuntalautakunnalle kirjallisen selostuksensa uuden avustushakemuksen ohessa. Ellei avustuksensaaja hae avustusta seuraavalle vuodelle, tulee avustuksen käytöstä raportoida muutoin.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille myönnetyistä toiminta-avustuksista vähennetään korkoineen liikuntaviraston ja opetusviraston sekä Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön, Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n saatavat, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esimerkiksi vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta, kaupunginhallituksen 12.12.2011 § 1126 hyväksymän pysyväisohjeen Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet mukaisesti. Lautakunta päätti edelleen, että liikuntaseuroilta sekä eläkeläis- ja erityisryhmiltä perittävät opetusviraston ja kaupunkikonsernin saatavat vähennetään toiminta-avustuksista sen jälkeen, kun liikuntaviraston omat saatavat korkoineen on niistä vähennetty.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti 9.2.2017 liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin myönnettävän määrärahan osittamisesta vuonna 2017 (§ 41). Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarviossa järjestötoiminnan avustuksiin käytettävänä olevasta 7 589 000 euron määrärahasta ositettiin tilankäyttöavustuksiin yhteensä 5 379 000 euroa. Tästä määrärahasta päätettiin jakaa 940 000 euroa jääurheilun clearing-järjestelmään avustuskelpoisten clearing-järjestelmän piirissä olevien seurojen juniorien säännöllisten harjoitusvuorojen tukemiseksi 1.1.-30.4. ja 1.9.-31.12.2017. Clearingin avustusmäärärahaa hallinnoi jääkenttäsäätiö (liikuntalautakunta 9.2.2017 § 41).

Tässä päätöksessä liikuntalautakunta jakaa liikuntaseuroille ja eläkeläis- ja erityisryhmille tilankäyttöavustuksina yhteensä 4 439 000 euroa.

Tilankäyttöavustusta myönnetään avustuskelpoisille, tilankäyttöavustusta hakeneille liikuntaseuroille ja eläkeläis- ja erityisryhmille koko vuodeksi 2017 muissa kuin liikuntaviraston tiloissa tapahtuvaan säännölliseen harjoitustoimintaan. Avustus myönnetään ympärivuotisesti perustuen edellisen vuoden toteutuneisiin tilavuokriin. Tilankäyttöavustuksessa voidaan huomioida myös seuran ilmoittaman muutoksen vuoden 2017 toiminnassa. Avustuksen enimmäismäärä ei voi ylittää haetun tilankäyttöavustuksen euromäärää. Tilankäyttöavustus on suurempi alle 20-vuotiaiden ryhmille ja pienempi aikuisten harjoitusryhmille (liikuntalautakunta 20.8.2015 §143).

Tilankäyttöavustuksen enimmäistuntihinnoista päätettiin 17.11.2016 (§ 154). Vuokrat voidaan hyväksyä ainoastaan ohjatun, säännöllisen harjoitustoiminnan osalta, kun ryhmissä on vähintään neljä harjoittelijaa. Laskennan lähtökohtana oli alle 20-vuotiaiden tuntien hyväksyminen enimmäistuntihinnan mukaisesti ja yli 20-vuotiaiden tuntien hyväksyminen 90%:sesti enimmäistuntihinnasta.

Tilankäyttöavustuksen suuruus määräytyy tarkoitukseen ositetun määrärahan ja hyväksyttävien vuokrakulujen perusteella, huomioiden myös juniori- ja aikuispainotuksen.

Yhdistyksen itselleen vuokraamassa tai yhdistyksen itse hallinnoimassa liikuntatilassa otetaan huomioon yhdistyksen itsensä säännölliseen harjoitustoimintaan käyttämät tilavuorot sekä huomioidaan vähentävästi muille käyttäjille myytyjen vuorojen tulot.

Määräaikaan mennessä saapuneiden ja avustuskelpoisuuden ehdot täyttävien seurojen tilankäyttöavustushakemusten perusteella vuonna 2017 jaetaan yhteensä 274 yhdistykselle tilankäyttöavustusta.

Avustusuudistuksen yhteydessä suurimpia avustuksia saavat seurat esittivät toiveen, että avustuksia voitaisiin maksaa erissä seurojen rahankäytön hallinnoinnin helpottamiseksi. Liikuntalautakunta linjasi maksatuksen uudistamista kokouksessaan 20.8.2015 (§ 143). Vuonna 2016 avustukset maksettiin erissä seuraavasti: alle 20 000 euron avustukset yhdessä erässä, 20 000 – alle 40 000 euron avustukset kahdessa erässä, 40 000 euroa ja sitä suuremmat avustukset joka toinen kuukausi niin, että viimeinen erä maksetaan saman vuoden puolella (avustusvuonna).

Vuonna 2016 seuroilta kerätty palaute osoitti, että maksatuksen toivottiin painottuvan kevääseen eikä tarvetta näin moniin eri maksatuseriin ole. Seuraparlamentilta saadun palautteen mukaan seurojen tilavuorokulut ovat usein etupainotteisia ja seurat tarvitsisivat, etenkin kun tuetun käytön tukimuoto ei ole enää vuonna 2017 käytössä yhä suuremman osan avustuksista aikaisemmin. Seurojen tarve saada avustusmäärärahat aikaisemmin on avustusuudistuksen myötä korostunut.

Tilankäyttöavustuksen osalta esitetään tästä syystä, että tilankäyttöavustus maksetaan kokonaisuudessaan välittömästi päätöksen jälkeen niille seuroille ja eläkeläis- ja erityisryhmille, joiden tilankäyttöavustuksen suuruus on pienempi kuin 100 000 euroa. Tilankäyttöavustus maksetaan kahdessa erässä niille yhdistyksille, joiden avustus on 100 000 euroa tai enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan välittömästi päätöksen jälkeen ja puolet kesäkuussa.

Vuosi 2017 on ensimmäinen vuosi, kun tilankäyttöavustus on avustusmuotona voimassa koko vuoden. Vuonna 2016 seurat olivat  1.1.-30.4. vielä tuetun käytön piirissä. Tästä syystä tilankäyttöavustuksen suuruus seuraa kohti ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden tilankäyttöavustuslukuihin nähden. Avustuskäsittelijät huomioivat myös, että vuonna 2016 useat yhdistykset eivät vielä osanneet hakea oikein tilankäyttöavustusta. Vuonna 2017 tilankäyttöavustusta on osattu hakea selvästi edellistä vuotta paremmin.

Avustusperusteiden uudistamisen yhteydessä todettiin, että jatkossa tullaan huomioimaan myös se, miten seurat ilmoittavat tietojaan ja tekemään tarkistuksia (liikuntalautakunta 11.12.2014 § 212 sekä 26.5.2016 § 85). Tavoitteena oli tehdä tarkempi tarkastussuunnitelma ja ensimmäiset tarkastukset syksyllä 2016. Tarkastustoiminnan tarkka suunnitelma tulee tehdä ja tarkastustoiminta aloittaa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilankäyttöavustus 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

 

Avustuksen saaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566