Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/2

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Liikuntalautakunnan myöntämät toiminta-avustukset vuodelle 2017

HEL 2017-003001 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Lautakunta päättää myöntää liikuntatoimen varsinaista toiminta-avustusta 317 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja eritysryhmälle yhteensä 2 000 000 euroa liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Lautakunta päättää, että toiminta-avustukset maksetaan kokonaisuudessaan liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille välittömästi toiminta-avustuksen jakamista koskevan päätöksen jälkeen.

Toiminta-avustus myönnetään seuraavin ehdoin (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154):

Yhdistys voi saada toiminta-avustusta vain, jos se täyttää avustuskelpoisuuden ehdot ja se on jättänyt hakemuksen määräaikaan mennessä. Avustuskelpoisuuden myöntäminen on käsitelty tämän kokouksen edellisessä kohdassa.

Toiminta-avustus on yleisavustusluonteista avustusta, jonka kohdentamisesta seura saa itse päättää. Toiminta-avustusta ei saa kuitenkaan käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu seuran toimintaan yleisesti. Eläkeläis- ja erityisryhmien avustus on kohdennettua avustusta, joka tulee käyttää ainoastaan liikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Toiminta-avustuksen määrästä vähennetään seuran samaan toimintaan muilta kaupungin hallintokunnilta tai muulta julkiselta taholta saama tuki.

Avustus on palautettava, jos kaupungin toinen hallintokunta tai muu julkinen taho on myöntänyt avustuksen saajalle avustusta samaan tarkoitukseen tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellistä tietoa tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta koskevissa asioissa.

Talous ja hallinto on avustettavissa seuroissa järjestettävä voimassa olevien lakien mukaan. Kirjanpidossa on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, jolla mahdollistetaan avustusten käytön seuraaminen kirjanpidosta. Helsingin kaupungin tarkastusviraston ja liikuntaviraston edustajille tai liikuntaviraston valitsemalla edustajalla on oikeus milloin tahansa tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja järjestetty toiminta avustuksen käytön selvittämiseksi.

Kaupungilla on oikeus välittää kuntalaisille tietoa avustuksensaajan järjestämästä liikuntatoiminnasta. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan edellisen vuoden avustuksen käytöstä liikuntalautakunnalle kirjallisen selostuksensa uuden avustushakemuksen ohessa. Ellei avustuksensaaja hae avustusta seuraavalle vuodelle, tulee avustuksen käytöstä raportoida muutoin.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille myönnetyistä toiminta-avustuksista vähennetään korkoineen liikuntaviraston ja opetusviraston sekä Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön, Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n saatavat, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esimerkiksi vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta, kaupunginhallituksen 12.12.2011 § 1126 hyväksymän pysyväisohjeen Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet mukaisesti. Lautakunta päätti edelleen, että liikuntaseuroilta sekä eläkeläis- ja erityisryhmiltä perittävät opetusviraston ja kaupunkikonsernin saatavat vähennetään toiminta-avustuksista sen jälkeen, kun liikuntaviraston omat saatavat korkoineen on niistä vähennetty.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti 9.2.2017 liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin myönnettävän määrärahan osittamisesta vuonna 2017 (§ 41). Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarviossa järjestötoiminnan avustuksiin käytettävänä olevasta 7 589 000 euron määrärahasta ositettiin toiminta-avustuksiin 2 000 000 euroa.

Liikuntalautakunta vahvisti 17.11.2016 (§ 154) liikuntaseurojen sekä eläkeläis- ja erityisryhmien toiminta-avustuksen jakoperusteet seuraavasti:

Toiminta-avustusta myönnetään liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille, jotka täyttävät lautakunnan 17.11.2016 (§ 154) vahvistamat avustuskelpoisuuden yleiset ehdot vuodelle 2017. Toiminta-avustuksen perusteena käytetään kunkin seuran avustushakemuksissaan esittämiä suoritteita vuodelta 2016.

Avustusten säännöllistä harjoitustoimintaa koskevassa laskennassa huomioidaan säännöllinen ohjattu harjoitustoiminta, jota toteutetaan samalle kohderyhmälle vähintään 10 kertaa kolmen kuukauden aikana. Ryhmässä tulee olla vähintään 4 aktiiviharrastajaa. Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80% ja yli 20-vuotiaiden toiminnan painotus 20%. Laskennassa huomioidaan lisäksi vähintään 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) suorittaneiden seuran ohjaajien ja valmentajien lukumäärä.

Avustuslaskennassa on laskettu kullekin yhdistykselle em. perusteiden mukaisesti määräytyvä laskennallinen avustussumma vuodelle 2017. Tämä avustussumma on suhteutettu vuonna 2016 myönnettyyn avustukseen niin, että vuonna 2017 ei jaeta yhdistykselle enempää kuin 30% suurempaa avustusta kuin vuonna 2016, eikä yli 10 prosenttia pienempää avustusta kuin vuonna 2016. Tämä perustuu liikuntalautakunnan 11.12.2014 tekemään päätökseen (§ 212), jonka mukaan kahden ensimmäisen vuoden aikana käytetään pisteytyksessä lieventävää leikkuria, joka estää suuret muutokset yhdistysten toiminta-avustuksissa edellisvuoteen verrattuna silloin, kun muutos johtuu uudistuneesta laskennasta.

Avustushakemusten kokonaislukumäärä vuonna 2017 on 379 (385/2016). Avustuskelpoisuus myönnettiin 345 yhdistykselle, ja toiminta-avustusta esitetään myönnettäväksi vahvistettujen avustusperusteiden mukaisesti yhteensä 317 (321/2016) liikuntaseuralle ja 28 eläkeläis- ja erityisryhmälle (29/2016).

Avustusuudistuksen yhteydessä suurimpia avustuksia saavat seurat esittivät toiveen, että avustuksia voitaisiin maksaa erissä seurojen rahankäytön hallinnoinnin helpottamiseksi. Liikuntalautakunta linjasi maksatuksen uudistamista kokouksessaan 20.8.2015 (§ 143). Vuonna 2016 avustukset maksettiin erissä seuraavasti: alle 20 000 euron avustukset yhdessä erässä, 20 000 – alle 40 000 euron avustukset kahdessa erässä, 40 000 euroa ja sitä suuremmat avustukset joka toinen kuukausi niin, että viimeinen erä maksetaan saman vuoden puolella (avustusvuonna).

Vuonna 2016 seuroilta kerätty palaute osoitti, että maksatuksen toivottiin painottuvan kevääseen eikä tarvetta näin moniin eri maksatuseriin ole. Seuraparlamentilta saadun palautteen mukaan seurojen tilavuorokulut ovat usein etupainotteisia ja seurat tarvitsisivat, etenkin kun tuetun käytön tukimuoto ei ole enää vuonna 2017 käytössä yhä suuremman osan avustuksista aikaisemmin. Seurojen tarve saada avustusmäärärahat aikaisemmin on avustusuudistuksen myötä korostunut.

Toiminta-avustuksen osalta esitetään tästä syystä, että toiminta-avustus maksetaan seuroille kokonaisuudessaan välittömästi päätöksen jälkeen.

Avustusperusteiden uudistamisen yhteydessä todettiin, että jatkossa tullaan huomioimaan myös se, miten seurat ilmoittavat tietojaan ja tekemään tarkistuksia (liikuntalautakunta 11.12.2014 § 212 sekä 26.5.2016 § 85). Tavoitteena oli tehdä tarkempi tarkastussuunnitelma ja ensimmäiset tarkastukset syksyllä 2016. Tarkastustoiminnan tarkka suunnitelma tulee tehdä ja tarkastustoiminta aloittaa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Toiminta-avustus vuonna 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

 

Avustuksen saajat

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566