Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

SISÄ/2

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Tapanilan Urheilutalosäätiön pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttamiseksi

HEL 2017-001789 T 10 01 01 02

Esitysehdotus

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin muuttamaan liikuntalautakunnan ja Tapanilan Urheilutalosäätiön välillä 27.3.2012, 66 § tehtyä pitkäaikaista maanvuokrasopimusta liikuntatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä) 17 458 m²:n suuruinen alue (kiinteistötunnus 091-039-0353-0014).

2
Vuokra-aika päättyy 31.12.2034.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 117 420,00 euroa (alv 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 6138,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

5
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijän perustelut

Tapanilan Urheilukeskus koostuu kolmesta vierekkäisestä, eri aikaan rakennetusta kiinteistöstä. Tapanilan Urheilutalosäätiö omistaa 100 %:sti kaksi tytäryhtiötään Mosakahvila Oy:n ja Lateppo Oy:n.

Liikuntalautakunnan ja Tapanilan Urheilutalosäätiön välinen vuokrasopimus on tällä hetkellä voimassa 1.1.2002 - 31.12.2028.

Säätiön tarkoituksena on rakentaa uusi mailapelikeskus Puistolaan ja saneerata Puistolassa ja Tapanilassa jo olemassa olevia tiloja.

Tapanilassa on tarkoitus kehittää ja laajentaa jousiammunta- ja boulderointitiloja sekä uudistaa kiipeilytiloja. Lisäksi squashkenttien tilalle rakennetaan monitoimitilaa kahteen kerrokseen. Alakerrokseen sijoitetaan uusi ammuntatila (jousi- ja laserammunta, puhallusputket ym.).

Tapanilan Urheilutalosäätiö sr:n mukaan vuokra-ajan pidentäminen on välttämätöntä, koska nykyisellään se on liian lyhyt isohkojen investointien tekemiselle ja niiden rahoituksen järjestämiselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää avustuspäätöstä tehdessä vähintään 15 vuotta jäljellä olevaa vuokra-aikaa.

Asemakaava

Alueella on voimassa 21.6.2001 lainvoiman saanut asemakaavan muutos nro 10874, jossa alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU).

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3139-00007) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on sisäliikuntapalveluiden hallinnassa.

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Vuokra lasketaan tontin rakennusoikeuden mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913) on 226,56 euroa / kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin niin, että subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuoden vuokra olisi:

10 230 k-m² x 12 euroa / k-m² x 0,05 x 19,13 = 117 420,00 euroa

Esittelijä

osastopäällikkö

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Liitteet

1

Lateppo Oy ja Tapanilan Urheilutalosäätiön maanvuokra-ajan pidentämishakemus.pdf

2

Tapanilan urheilukeskus_Tapanilan Urheilusäätiö_vuokra-alue_13032017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4820

Toivonkatu 2 A

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87826

 

FI02012566