Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/4

 

02.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Stadi Cup ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2017

HEL 2016-011793 T 10 01 01 04

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää myöntää Stadi Cup ry:lle 50% alennuksen vuoden 2015 Stadi Cup-tapahtumaan varatuista kenttien vuokrista vuoden 2017 hinnaston mukaan.

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset, turvallisuus - ja ympäristösuunnitelma sekä muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.

Esittelijän perustelut

Stadi Cup ry on lähettänyt liikuntavirastolle 5.10.2016 päivätyn kirjeen, jossa anoo vuoden 2017 Stadi Cup-tapahtumaan 50 prosentin alennusta turnauksen aikana käytettyjen kenttien vuokraan.

Stadi Cup on kesäkuussa Helsingissä järjestettävä tyttöjen jalkapalloturnaus. Ensimmäinen Stadi Cup järjestettiin vuonna 1985. Kesän 2016 turnaukseen osallistui lähes 400 joukkuetta ja 7 000 pelaajaa. Turnauksen järjestäjänä toimii Stadi Cup ry.

Tapahtuma-avustuksia valmisteleva työryhmä on esittänyt liikuntajohtajalle, että Stadi Cupille myönnetään 10 500 euron avustus. Kenttävuokrien arvioitu alennuksen määrä on n. 6 000 euroa.

Vuoden 2017 turnaus järjestetään 6.-10.6.2017.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Anomus kenttävuokrien alentamiseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stadi Cup

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566