Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/1

 

2.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Maa-alueen vuokraus Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin

HEL 2016-011672 T 10 01 01 03

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää kaupunginhallituksen (06.02.2017, § 126) antamin oikeuksin vuokrata Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin Helsingin kaupungin 39. Tapaninkylän kaupunginosassa sijaitsevalta Tapanilan urheilukenttä-alueelta karttaliitteeseen merkityn 21 196 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-39-9904-5) liikuntatoimintaa varten ajaksi 01.05.2017 - 31.12.2032 esittelijän esityksen ja liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 06.02.2017 pitämässään kokouksessa oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan  Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin Helsingin kaupungin 39. Tapaninkylän kaupunginosassa sijaitsevalta Tapanilan urheilukenttä-alueelta karttaliitteeseen merkityn 21 196 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta 31.12.2032 saakka. Hakemuksessaan Malmin Palloseura ry on anonut vuokrauksen alkamaan 01.05.2017. Esitetään vuokra-ajaksi 01.05.2017 - 31.12.2032.

Vuokrasopimus solmittaneen seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 9 273,60 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua vastaavaa 486,55 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Mikäli vuokralainen rakentaa tekonurmikentän ympärille 2-rataisen juoksuradan, joka on yleisessä käytössä, huomioidaan sen rakentamisen kustannukset tulevissa vuokrissa.

3

Vuokralaisella on oikeus myöhemmin sovittavasti rakentaa huoltorakennus kaavassa osoitetulle ja liitekarttaan merkitylle rakennusalan osalle kaavan salliman rakennusoikeuden rajoissa. Kaava sallii
350 k-m²:n suuruisen rakennuksen. Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Huoltorakennuksen toteutusvaiheessa vuokra määritellään voimassa olevien vuokrausperusteiden mukaan. Huoltorakennuksen rakentamisen toteutuessa tehdään tämän päätöksen nojalla erillinen vuokrasopimus, joka on voimassa enintään 31.12.2032 saakka.

4

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos_Malmin Palloseura ry

2

Kartta_vuokra-alue_Tapanilan urheilukenttä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta
Liite 1
Liite 2

Liikuntavirasto

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566