Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/6

 

02.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Liikuntatoimen ja Helsinki Cup Oy:n välinen tapahtumayhteistyösopimus koskien Helsinki Cup 2017 -turnausta

HEL 2017-002344 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää myöntää 20 000 euroa Helsinki Cup 2017 -turnaukselle liitteenä olevan tapahtumayhteistyösopimuksen mukaisesti. Tapahtumayhteistyön rahoituksen tulee kohdistua yksinomaan Helsinki Cup 2017 -turnaukseen. Jos Helsinki Cup Oy ei käyttäisi rahoitusta tapahtumayhteistyösopimuksen mukaisesti, liikuntatoimi voi periä takaisin myöntämänsä rahoituksen osittain tai kokonaan Helsinki Cup Oy:ltä.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuosien 2013–2016 strategiaohjelman mukaisesti Helsinkiin haetaan suurtapahtumia ja mahdollistetaan laaja tapahtumien kirjo koko kaupungissa yhteisöllisyyden tukemiseksi. Strategian tavoitteena on kasvattaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja luoda kaupungista vetovoimainen.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten liikuntatapahtumien isäntäkaupunkina. Suurten liikuntatapahtumien järjestämisestä on tullut eri maiden ja kaupunkien välinen kilpailu. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat myös että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun. Tapahtumien kautta luodaan näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

Helsinki Cup on vuosittain järjestettävä kansainvälinen nuorisojalkapalloturnaus, jonka järjestäjänä toimii Helsinki Cup Oy. Vuoden 2017 Helsinki Cup pelataan 42:nnen kerran 10. - 15. heinäkuuta. Helsinki Cupista on kasvanut vuosien saatossa Euroopan kolmanneksi suurin juniorijalkapalloturnaus yli 20 000 vuosittaisella osallistujallaan. Vuoden 2016 turnauksessa osallistujia oli yhteensä 15:stä eri maasta osallistujien ikäjakauman osuessa 7-17-ikävuoden väliin. Turnauksen käytössä on noin 20 kenttäaluetta ympäri kaupunkia.

Helsinki Cupista on kasvanut kuusi (6) päivää kestävä koko perheen tapahtuma, josta välittyy lasten liikunnan ilo sekä osallistujien keskinäinen yhteisöllisyys. Helsinki Cup työllistää satoja nuoria turnauksen aikana. Heistä useimmille Helsinki Cup on elämän ensimmäinen kosketus oikeaan työelämään. Helsinki Cup on yksi pääkaupungin suurimmista yksittäisistä tapahtumista, joten sillä on myös taloudellista merkitystä alueelle. Helsinki Cup -turnaus on valittu Helsingin kaupungin markkinointistrategian yhdeksi bränditapahtumaksi vuonna 2017.

Helsingin liikuntatoimi solmii Helsinki Cupin kanssa tapahtumayhteistyösopimuksen taatakseen Helsinki Cupin turnausviikon. Liikuntatoimi maksaa kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa (alv. 0 %) liikuntatoimen kustannuspaikalta/tililtä/momentilta 61110000, joka tarkentuu 1.6.2017 jälkeen Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen myötä, Helsinki Cup Oy:lle korvauksena Helsinki Cup 2017 -tapahtumayhteistyöstä. Liikuntatoimi antaa myös 50 % kenttäalennuksen liikuntatoimen Helsinki Cupin vuoden 2017 kenttävuokrista. Kenttäalennuksen arvo on yhteensä noin 16 500 euroa.

Tapahtumayhteistyösopimus on linjassa Helsingin strategiaohjelman kanssa, jonka tavoitteena on lisätä tasokkaiden ja kaupunkia elävöittävien tapahtumien määrää Helsingissä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Essi Eranka, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 74342

essi.eranka(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus_Helsinki Cup 2017_Helsingin liikuntatoimi_final (002)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki Cup Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566