Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/2

 

2.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Maa-alueen vuokraaminen Lassilan liikuntapuiston alueelta POHU Areena Oy:lle

HEL 2016-012564 T 10 01 01 03

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää kaupunginhallituksen (06.02.2017, § 125) antamin oikeuksin vuokrata POHU Areena Oy:lle Helsingin kaupungin 29. Haagan kaupunginosassa sijaitsevalta Lassilan liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 597,5 m²:n suuruisen maa-alueen (kiinteistötunnus 91-29-9904-1) liikuntatoimintaa varten ajaksi 01.05.2017 - 31.12.2032 esittelijän esityksen ja liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 06.02.2017 pitämässään kokouksessa oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan POHU Areena Oy:lle Helsingin kaupungin 29. Haagan kaupunginosassa sijaitsevalta Lassilan liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 597,5 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta 31.12.2032 saakka. Hakemuksessaan POHU Areena Oy on anonut vuokrauksen alkamaan 01.05.2017.  Esitetään vuokra-ajaksi 01.05.2017 - 31.12.2032.

Vuokrasopimus solmittaneen seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuoka, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 6 183,10 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 342,40 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos_ POHU Areena Oy

2

Kartta_vuokra-alue_Lassilan liikuntapuisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta
Liite 1
Liite 2

Liikuntavirasto

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566