Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/5

 

02.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Liikuntajohtajan sijaisten määrääminen ajalle 3.3.2017 - 31.5.2017

HEL 2017-001675 T 00 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää määrätä 3.3.2017 lukien liikuntajohtajan ensimmäiseksi sijaiseksi sisäliikuntapalveluiden osastopäällikön sekä liikuntajohtajan muiksi sijaisiksi ulkoliikuntapalveluiden osastopäällikön ja merellisten palveluiden osastopäällikön mainitussa sijaisuusjärjestyksessä 31.5.2017 saakka.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 6.2.2017,  1125§ päättänyt ottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajan virkaan Tarja Loikkanen-Jormakan 7.2.2017 lukien.

Liikuntatoimen johtosäännön 10 §:n mukaan viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Esittelijä esittää, että liikuntajohtajan ensimmäiseksi sijaiseksi määrättäisiin sisäliikuntapalveluiden osastopäällikkö sekä liikuntajohtajan muiksi sijaisiksi määrättäisiin ulkoliikuntapalveluiden osastopäällikkö ja merellisten palveluiden osastopäällikkö mainitussa sijaisuusjärjestyksessä ajaksi 3.3.2017 - 31.5.2017.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Paula Mantila, liikuntajohtajan sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 29601

greta.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Tarkastusvirasto

Liikuntavirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566