Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/4

 

02.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sisäliikuntapalveluiden ja ulkoliikuntapalveluiden osastojen päälliköiden avoimien virkojen hoidosta ajalla 1.3.2017–31.5.2017

HEL 2017-002271 T 01 01 01 01

Esitysehdotus

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi, että liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden osaston päällikön virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikkö oman virkansa ohella ja liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden osaston päällikön avointa virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö oman virkansa ohella.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 § 196 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön, kaupunginvaltuuston 13.12.1995 hyväksymä, 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Helsingin kaupungin liikuntatoimen johtosäännön, kaupunginvaltuuston 18.6.2014 hyväksymä, 12 §:n mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuus aloittaa toimintansa 1.6.2017.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 27.2.2017 ottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikön virkaan 1.3.2017 lukien liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden osaston päällikön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikön virkaan 1.3.2017 lukien ulkoliikuntapalveluiden osaston päällikön.

Esittelijä esittää liikuntalautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden osaston päällikön virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikkö oman virkansa ohella ja liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden osaston päällikön avointa virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö oman virkansa ohella.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Elina Lehtinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 87778

elina.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566