Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/2

 

02.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Liikuntalautakunnan lausunto Helepa ry:lle koskien liikuntatoimen tilankäyttöavustuksia

HEL 2017-002136 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon koskien aloitetta liikuntatoimen tilankäyttöavustuksista:

Liikuntalautakunta toteaa, että liikuntavirasto noudattaa liikuntaseurojen tilojen käyttöön kohdistuvan tuen osalta lautakunnan päätöstä tilankäyttöavustuksen uudistamisesta (20.8.2015 § 143) sekä Helsingin liikuntatoimen avustusten myöntöperusteista (17.11.2016 § 154).

Vuonna 2016 Helepa ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 581 euroa ja tilankäyttöavustusta ajalle 1.5. – 31.12.2016 yhteensä 2350 euroa.

Avustuskelpoisten seurojen harjoitusvuoroja Urheiluhallit Oy:n tiloissa tuetaan tilankäyttöavustuksen muodossa. Helepa ry:llä on myös jatkossa mahdollisuus hakea tilankäyttöavustusta liikuntaviraston ulkopuolisten tilojen, kuten Urheiluhallit Oy:n tilojen käyttöön.

Esittelijän perustelut

Helepa ry on lähettänyt liikuntalautakunnalle selvityspyynnön koskien seuran tilavuorojen käyttöön kohdistuvaa tukea Urheiluhallit Oy:n tiloissa.

Helepa ry on avustuskelpoinen liikuntaseura, jossa on vuoden 2017 avustushakemuksen mukaan 94 aktiiviharrastajaa, jakaantuen seuraaviin jaostoihin: lentopallo 63 miestä ja 1 nainen, salibandy 22 miestä, koripallo 8 miestä.

Helepa ry toteaa kirjeessä, että liikuntavirasto poisti 1.5.2016 alkaen valtaosan urheiluhallien käyttöön kohdistuvasta tuesta kunto- ja harrastusliikuntaa harjoittavilta yhdistyksiltä vuodelle 2016, ikäihmisille suunnattu tuki mukaan lukien.

Liikunnan kansalaistoiminnan avustusten myöntöperusteet uudistettiin vuonna 2016. Tilojen tukemisen osalta päätettiin lopettaa vuokratuki ja tuettu käyttö luotiin niiden tilalle tilankäyttöavustus. Tuetun käytön avustusmuoto oli voimassa 30.4.2016 saakka.

Tuetun käytön avustus osoitettiin seuroille tuetun käytön laitosten (mm. Urheiluhallit Oy) kautta. Tämän tuen koettiin kohtelevan seuroja eriarvoisesti, kun tuetun käytön laitosten tiloja ei riittänyt kaikkien avustuskelpoisten seurojen käyttöön. Käytännössä vuokra-avustuksen tuki seuroille oli pienempi kuin tuetun käytön laitosten tilojen tuki. Uudistuksen myötä tilankäyttöavustus muuttui selkeämmäksi, läpinäkyvämmäksi ja tasavertaisemmin seuroja kohtelevaksi huolimatta siitä, missä seurat harjoittelevat. Tilankäyttöavustus kohtelee seuroja tasavertaisesti myös riippumatta siitä, onko kyseessä kunto- ja terveysliikuntaan painottuva tai kilpaurheiluseura.

Avustuskelpoisten seurojen harjoitusvuoroja Urheiluhallit Oy:n tiloissa tuetaan tilankäyttöavustuksen muodossa. Helepa ry:llä on myös jatkossa mahdollisuus hakea tilankäyttöavustusta liikuntaviraston ulkopuolisten tilojen, kuten Urheiluhallit Oy:n tilojen käyttöön.

Liikuntavirasto tukee edelleen avustuksin myös ikäihmisten liikuntaa.
Lisäksi liikuntaviraston tilavuorojen osalta lasten ja nuorten sekä eläkeikäisten salivuorot ovat voimakkaimmin tuettuja. Salivuoron hinta liikuntaviraston tiloissa on n.5-6 euroa/tunti, kun kyseessä on juniori- tai eläkeläisryhmä (yli 63-vuotiaat).

Urheiluhallit Oy päättää itse tilojensa maksuista sekä niiden tilavuoroihin ja tilojen käyttöön liittyvistä asioista.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Vetoomus seuran tilojen käyttöön kohdistuvasta tuesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helepa ry

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566