Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/2

 

09.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponteen

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponteen:

Liikuntalautakunta ei puolla toivomusponnessa esitettyä pysäköintialueen siirtämistä.

Lautakunta pitää tärkeänä liikuntapuistojen ja liikuntapaikkojen hyvää saavutettavuutta sekä hyviä ja sujuvia liikenneyhteyksiä liikuntapaikoille. Erityisen tärkeää tämä on isojen, useita erilaisia liikuntapaikkoja ja tiloja sisältävien sekä alueellisesti merkittävien suurten kävijämäärien liikuntapuistojen, kuten Pirkkolan liikuntapuiston, kohdalla.

Liikuntalautakunta katsoo, että jäähallien, palloilu- ja uimahallin sekä useiden kenttien ja ulkouimalan muodostama liikuntapaikkakokonaisuus, joka sijaitsee ulkoilu- ja kuntoilureitistöjen solmukohtana ja jonka tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia otteluita, suuri määrä turnauksia sekä useita suurempia liikuntatapahtumia ei voi toimia ilman riittäviä pysäköintitiloja. Pirkkolan alueen kaupunkirakenteen ja liikuntapuiston merkittävän luonteen johdosta liikuntapuiston toimivin pääliikennesuunta on pohjoiseen kehä 1 suuntaan juuri nykyiselle Pirkkolan Metsätien päässä sijaitsevalle pysäköintialueelle.

Koska ainoa vaihtoehto nykyiselle, hyvin toimivalle ja runsaasti käytetylle, pysäköintialueelle olisi uuden pysäköintialueen rakentaminen Keskuspuiston metsäalueelle liikenteellisesti huonompaan paikkaan, josta jouduttaisiin raivaamaan pois nykyistä metsää, ei liikuntalautakunta katso voivansa puoltaa pysäköintialueen siirtoa, etenkään siirrosta aiheutuvien merkittävien kustannusten sekä ekologisten ja maisemallisten haittojen takia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 6.10.2015 päivätyn ja 14.6.2016 muutetun Helsingin uusi yleiskaava – Kaupunkikaavanoikeusvaikutteisena yleiskaavana. Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto päätti samalla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Jasmin Hamid, toivomusponsi 10 ”Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet siirtää Pirkkolan urheilupuistossa sijaitseva pysäköintialue toisaalle. Samalla selvitetään mahdollisuudet ennallistaa nykyinen pysäköintialue niityksi tai metsäksi näin laajentaen yleiskaavan pohjois-etelä – suuntaista ekologista käytävää.”

Liikuntalautakunnan lausunnossa 4.2.2016 kaupunkisuunnitteluvirastolle Helsingin yleiskaavasta todettiin: ”Jos Pirkkolan liikuntapuiston länsireunaan rakennetaan ehdotuksen mukaan, se kaventaa oleellisesti Pirkkolan viheraluetta ja alueen virkistysmahdollisuuksia. Keskuspuisto on oleellinen osa Helsingin viher- ja ulkoilualueiden verkostoa. Lautakunta pitää tärkeänä, että Keskuspuistoa ei kavenneta eikä viheryhteyksiä katkaista.”

Pirkkolan liikuntapuistossa on nykyisin yleisurheilukentän, jalkapallopallokenttien, ulkouimalan, ulkokuntoilu- ja lähiliikuntapaikkojen sekä kuntoratojen lisäksi kaksi jäähallia, uimahalli ja palloiluhalli sekä muita sisäliikuntatiloja yhteensä 19 100 k-m2. Vuonna 2014 voimaan tulleessa Keskuspuiston keskiosan asemakaavassa on lisäksi merkitty varaukset palloiluhallille, uimahallin laajennukselle ja jäähallille, yhteensä 20 600 k-m2.

Kävijämäärä näissä Pirkkolan liikuntapuiston eri tiloissa oli vuonna 2016 noin 940 000, joka tarkoittaa keskimäärin lähes 2 600 kävijää vuorokaudessa. Eri lajien otteluita kentillä pelattiin useita tuhansia, mm. 1 153 jalkapallo-ottelua. Suurempia liikuntatapahtumia oli muutamia, kuten parintuhannen henkilön Pääkaupunkijuoksu, sekä lisäksi useita eri lajien turnauksia.

Tapahtumiin, turnauksiin ja otteluihin saapuu kävijöitä ja joukkueita pitkienkin matkojen päästä. Samoin liikuntapuiston seudullinen luonne ja hyvät liikuntamahdollisuudet vetävät kävijöitä laajalta alueelta. Monien lajien harrastajilla ja tapahtumien osallistujille on myös lajin vaatimia suuria varustemääriä mukanaan. Yhdessä nämä tekijät merkitsevät, että liikuntapuiston toiminnalle hyvät pysäköintitilat, jossa on myös tilaa bussien pysäköinnille, ovat liikuntapuiston toiminnalle välttämättömiä.

Nykyinen pysäköintialue on tapahtumien, turnausten ja otteluiden aikana osoittautunut ajoittain alimitoitetuksi ja on usein viikonloppuisin sekä ajoittain tavallisinakin arki-iltoina lähes täynnä. Voimassa olevan asemakaavan mahdollistamien sisäliikuntatilojen tulevaisuudessa valmistuessa ja tullessa käyttöön lisäpysäköintipaikkojen saaminen liikuntapuiston käyttöön on huomattavasti todennäköisempää kuin pysäköintipaikkatarpeen pieneneminen. Pahimmillaan pysäköintipaikkojen puute saattaa johtaa hallitsemattomaan pysäköintiin liikuntapuiston reuna-alueilla sekä laittomaan maastopysäköintiin.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Liitteet

1

Hamid Jasmin, toivomusponsi 10, Kvsto 26.10.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566