Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/6

 

09.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Liikuntalautakunnan edustaja liikuntatoimen neuvottelupäiville 14.–15.2.2017

HEL 2017-001123 T 00 00 02

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää nimetä edustajansa Jyväskylässä järjestettäville liikuntatoimen neuvottelupäiville 14.–15.2.2017. Liikuntalautakunnan puheenjohtaja Riku Ahola nimetään osallistujaksi liikuntatoimen neuvottelupäiville. Osallistujalle korvataan matka-, majoitus- sekä osallistumiskustannukset, noudattaen voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevia määräyksiä.

Esittelijän perustelut

Liikuntatoimen neuvottelupäivät kuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle, yhteistyökumppaneille sekä järjestöille pidetään Jyväskylässä 14.-15.2.2017. Neuvottelupäivien ohjelmassa on mm. liikunnan ajankohtaisimmat aiheet, kuten liikunnan merkitys yhteiskunnan ja kuntien muutoksessa, valmistautuminen sote-maakuntauudistukseen sekä lasten ja nuorten tulevaisuuden liikunta. Lisäksi pohditaan sitä, miten turvataan terveet liikuntatilat ja tutustutaan Jyväskylän Hippos 2020 –hankkeeseen. Neuvottelupäivät järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Suomen Kuntaliiton, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä FCG Koulutus Oy:n kanssa. Osallistumismaksu on 490,00 euroa + alv. 24 %, johon lisätään laskutusmaksu viisi (5) euroa + alv. 24 %. Ohjelma ohessa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 29601

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntatoimen neuvottelupaivat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566