Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/3

 

09.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Liikuntaviraston rakennustarvikkeiden hankinta vuosina 2017-2019

HEL 2017-001202 T 02 08 01 01

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää teknisen palvelun lautakunnan 17.11.2016, § 160, päätöksen perusteella oikeuttaa liikuntaviraston tilamaan ns. päivittäisostoina hankittavia rakennustarvikkeita puitesopimustoimittaja Rautakesko Oy:ltä arvonlisäverottamalta hinnaltaan arvoltaan noin 215 000 eurolla (alv. 0 %) puitesopimuksen sopimuskaudella 1.1.2017-31.12.2019.

Tilaukset eivät synny tällä päätöksellä, vaan liikuntavirasto tekee erillisiä tilauksia sopimuskaudella ilmenevien todellisten tarpeiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Teknisen palvelun lautakunta päätti 17.11.2016, § 160, oikeuttaa Staran toimitusjohtajan ja logistiikan yksikönjohtajan tekemään puitesopimuksen Helsingin kaupungin hallintokuntien tarvitsemista rakennustarvikkeista Rautakesko Oy:n kanssa ajaksi 1.1.2017 – 31.12.2019.

Rakennustarvikkeiden puitesopimuksen kohteena on Staran ja Helsingin kaupungin hallintokuntien pääasiassa ns. päivittäisostoina hankittavat rakennustarvikkeet. Puitesopimus perustuu Helsingin kaupungin järjestämään tarjouskilpailuun ja sen perusteella tehtyyn hankintapäätökseen. Helsingin kaupungilla ei ole määräostovelvoitetta.

Hankinnan kohteena on ns. rautakaupoista hankittavien rakennustarvikkeiden yhteishankinta Helsingin kaupungin hallintokuntien käyttöön.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on noin 2,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan puitesopimustoimittajalta rakennustarvikkeita sopimuskauden aikana arvonlisäverottomalta arvoltaan noin kahdella (2) miljoonalla eurolla (alv 0 %), joka on 80 % puitesopimuksen ennakoidusta kokonaisarvosta.

Liikuntaviraston teknisen yksikön arvio liikuntaviraston rakennustarvikkeiden hankintamäärästä on arvonlisäverottamalta hinnaltaan arvoltaan noin 215 000 euroa (alv. 0 %) puitesopimuksen sopimuskaudella 1.1.2017-31.12.2019. Liikuntavirasto hankkii rakennustarvikkeita sopimuskauden aikana todellisten tarpeiden mukaisesti.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 29601

greta.hamalainen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Sopimus Rautakesko Oy

2

Teknisen palvelun lautakunnan pöytäkirjanote 17.11.2016, § 160

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Stara

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566