Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/6

 

09.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Liikuntatoimen tilinpäätös 2016 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

HEL 2017-001201 T 02 06 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää merkitä selvitykset liikuntatoimen tilinpäätöksestä, talousarvion toteutumisesta ja tuottavuuskehityksestä sekä osastojen tulosbudjettien toteutumisesta vuodelta 2016 tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Liikuntatoimi jatkoi vuonna 2016 kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä. Nettobudjetoidun viraston määrärahojen sitovuustaso kaupungin valtuustoon nähden on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Vuosi sujui taloudellisesti hyvin, sitova toimintakatetavoite oli talousarviota parempi ja myös toiminnallisissa tavoitteissa onnistuttiin. Liikuntatoimen tulot olivat 17,3 (16,4 vuonna 2015) miljoonaa euroa ollen näin 0,9 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Tulot ylittivät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Liikuntatoimen käyttömenot olivat yhteensä 80,1 (80,2 vuonna 2015) miljoonaa euroa. Käyttömenot alittivat talousarvion noin 64 000 eurolla. Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina kaikissa kululajeissa. Ylitystä talousarvioon verrattuna oli lähinnä aineissa ja tarvikkeissa 0,4 milj. euroa ja henkilöstömenoissa 0,3 milj. euroa. Viraston käyttömenoista avustukset liikuntalaitoksille ja -järjestöille ja vuokrakulut olivat puolestaan vuonna 2016 hieman budjetoitua alhaisemmat. Viraston käyttömenoihin sisältyy avustuksia liikuntalaitoksille ja – järjestöille 16,3 miljoonaa euroa. Menot ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia olivat 0,2 milj. euroa edellisvuotta alhaisemmat ja ylittivät talousarvion 0,5 milj. eurolla.

Liikuntatoimi saavutti talousarviossa olevan sitovan toimintakatetavoitteensa. Tulojen ylittäessä talousarvion 1,3 milj. eurolla ja menojen ollessa lähes talousarvion mukaiset toimintakate oli 1,3 milj. euroa talousarviota parempi. Liikuntatoimen talousarviossa liikuntapaikkarakentamiseen oli varattu 9,844 000 milj. euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi yhteensä 1,182 milj. euron ylitysoikeuden vuoden 2016 määrärahoihin. Liikuntapaikkainvestointeihin oli siten käytettävissä vuonna 2016 kaikkiaan 11,026 milj. euroa, joista vuoden aikana käytettiin 8,5 milj. euroa. Tämän lisäksi lähiörahaston varoja oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 0,855 milj. euroa (käytettiin 0,489 milj. e) ja esirakentamiseen saatuja rahoja ylitysoikeuksineen 0,384 milj. euroa (käytettiin 0,149 milj. e). Kaikkiaan käytettävissä oli 12 265 000 euroa, josta käytettiin 9,138 milj. euroa liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen, perusparannuksiin, lähiliikuntapaikkarakentamiseen ja alueiden esirakentamiseen. Keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi ylitysoikeutta vuoden 2017 talousarvioon haettiin käyttämättä olevien määrärahojen perusteella 3 399 000 euroa, mikä virastolle myös myönnettiin (Khs 30.1.2017).

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoja oli talousarviossa 874 000 euroa, minkä lisäksi ylitysoikeutta edellisen vuoden käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella saatiin 82 000 euroa. Irtaimen omaisuuden määrärahoja vuonna 2016 oli näin ollen käytettävissä 956 000 euroa, josta käytettiin 953 957 euroa.

Järjestötoiminnan tukemisen määräraha oli 7 189 000 euroa. Liikuntatapahtumia avustettiin 52 950 eurolla, kun avustusmääräraha oli 77 000 euroa. Talousarvioon merkitty laitosavustusten määräraha oli 9 025 000 euroa, josta käytettiin 8 947 526 euroa. Yhteensä avustuksiin (ilman henkilökunnan kerhoa) oli määrärahaa talousarviossa 16 291 000 euroa, mistä käytettiin 16 124 291 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 olivat:

-Palveluiden asiakastyytyväisyys on 3,6 (asteikko 1-5)

-Monitoimi- ja uimahalleissa on 1 800 000 käyntikertaa

-Kaikista kaupungin peruskouluista 85 % on Liikkuvia kouluja

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat, kun asiakastyytyväisyys oli 4,07, monitoimi- ja uimahalleissa oli 1 848 712  käyntikertaa ja kaupungin kaikista peruskouluista 99 % on Liikkuvia kouluja.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Laitostoiminnassa talousarviotavoite saavutettiin, kun käyntikertoja oli 3,9 miljoonaa (tavoite 3,8 miljoonaa). Ulkokenttätoiminnassa talousarviotavoitteesta sen sijaan jäätiin. Käyntikertoja tilastoitiin 3,4 miljoonaa tavoitteen ollessa 4,3 miljoonaa käyntikertaa. Uimarantatoiminnan talousarviotavoitteesta 902 000 käyntikertaa jäätiin toteuman ollessa 733 692 käyntikertaa. Liikunnanohjauksen (ml. Easy-Sport ja FunAction -käyntikerrat) käyntikertatavoite ylitettiin n. 17 000 käyntikerralla. Leirinnän yöpymisvuorokausien määrä jäi talousarviotavoitteesta 92 000, kun yöpymisiä kirjattiin 88 433 kappaletta. Myytyjen kalastuslupien määrä ylitti tavoitteen 7000 kappaletta, kun kalastuslupia myytiin 7 771 kappaletta. Suoritetaulukko on liitteenä.

Tuottavuus:

Tuottavuuden osalta käyntikertaa kohti laskettu tuottavuusindeksi oli tilinpäätösvuonna 100 (2012=100) ja aukiolotuntia kohti laskettu indeksi oli 101 (95). Tuottavuuslaskelmat tehdään liikuntapaikkojen käyntikertojen ja valvottujen aukiolotuntien perusteella. Suoritteina ovat liikuntapaikkojen ja – kurssien käyntikerrat, leirinnän yöpymisvuorokaudet, venepaikat sekä kalastusluvat. Liikuntaviraston tuottavuutta tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että tuottavuuslaskennan ulkopuolelle jää ulosvuokrattujen seurakenttien kävijämäärä, joka vuonna 2015 oli ulkokenttätoiminnassa 902 000 kävijää (vuonna 2014 kävijöitä oli 711 000). Seurakenttien kävijämäärän arvioidaan tulevina vuosina olevan edelleen nousussa.

Tuottavuuslaskennassa menoina ovat indeksikorjatut käyttömenot ilman avustuksia lisättynä poistoilla ja työllistettävien henkilöstömenoilla. Indeksin kehitykseen vaikuttaa mm. poistojen määrä ja aukiolotunteihin seurojen hoitoon annetut liikuntatilat. Liikuntaviraston tuottavuutta alentaa merkittävästi seurojen käyttöön luovutetut ulkokentät, joiden kävijämäärää (1,2 miljoonaa käyntikertaa vuonna 2016) ei huomioida tuottavuutta laskettaessa. Virastossa tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä on tarkasteltu toimipisteiden aukioloaikoja, kesä- ja talvikausien pituuksia, henkilöstömäärää ja palvelutasoa suhteessa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Palveluita on keskitetty ja kesäaikana on pidetty auki vain keskeisiä liikuntalaitoksia.

Tuottavuus indeksit (2013=100)
Tot-2014, tot-2015, tot-2016, TA-2016
Käyntikertaa kohti: 101, 99, 93, 107
Aukiolotuntia kohti: 98, 101, 103, 111

Ympäristöä koskeva kehittäminen ja raportointi:

Liikuntavirasto on tehnyt ympäristöön liittyviä kehittämistoimia mm. seuraavissa asioissa: venesatamien jätehuollon parantaminen, lajittelun laajentaminen viraston toimipisteiden jätehuollossa, liikuntatapahtumien jätteiden keräyksen, kierrätyksen ja yleisen siisteyden parantaminen sekä kiinteistöjen sähkön, kaukolämmön ja vedenkulutuksen seurannan kehittäminen. Suurimmissa viraston toimipisteissä on otettu käyttöön Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä. Liikuntavirasto raportoi tarkemmin ympäristötavoitteiden toteutumisesta toimintakertomuksessaan sekä ympäristöraportissa, joka on osa kaupungin yhteistä ympäristöraporttia ja valmistuu myöhemmin vuoden aikana. Energiansäästötoiminnasta, Helsingin kaupungin Itämerihaasteen toimenpiteistä ja Helsingin kaupungin vieraslajiohjelmasta raportoidaan näiden lisäksi erikseen.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteko:

Kuntalain 69 § mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Virastojen ja liikelaitosten on tilinpäätöksen yhteydessä annettava selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja nykytilasta, tiedot havaituista puutteista, kehittämistarpeista ja suunnitelluista ja toteutuneista toimenpiteistä sekä arvionsa merkittävimmistä riskeistä. Lauta- ja johtokunnat käsittelevät ja hyväksyvät selonteon osana tilinpäätöksen yhteydessä annettavaa viraston toimintakertomusta. Liikuntaviraston selontekoasiakirja on liitteenä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Tas1216 tp

2

IRTTOT 1216

3

2016 investoinnit

4

SUORVE16 tp

5

TP 2016 Muu tp-aineisto Selonteko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566