Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/4

 

09.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin myönnettävän määrärahan osittaminen vuonna 2017

HEL 2017-001093 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää osittaa liikuntatoimen vuoden 2017 talousarviossa
järjestötoiminnan avustuksiin käytettävänä olevan määrärahan
7 589 000 euroa seuraavasti:

Tilankäyttöavustus 5 379 000 euroa

Toiminta-avustus 2 000 000 euroa

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustus enintään 180 000 euroa

Suunnistuskartta-avustus, eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustus ja starttiavustus enintään 30 000 euroa

Lautakunta päättää, että tilankäyttöavustuksesta ositetun 5 379 000 euron määrärahasta jaetaan 940 000 euron kohdeavustus jääurheilun clearing-järjestelmään avustuskelpoisten seurojen juniorien säännöllisten harjoitusvuorojen tukemiseksi 1.1.– 30.4.2017 ja 1.9. - 31.12.2017. Clearingin avustusmäärärahaa hallinnoi jääkenttäsäätiö.

Lautakunta valtuuttaa liikuntajohtajan tekemään päätöksen eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustuksista, suunnistuskartta-avustuksista sekä starttiavustuksista.

Lautakunta päättää, että mikäli clearing-määrärahaa jää käyttämättä, valtuuttaa lautakunta liikuntajohtajan tekemään päätöksen tämän avustuksen osoittamisesta muihin liikunnan kansalaistoiminnan avustusmuotoihin.

Lautakunta päättää, että jos muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksista, suunnistuskartta-avustuksista sekä eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustuksista jää jakamatta avustuksia hakemusten vähyyden johdosta, valtuuttaa liikuntajohtajan tekemään päätöksen käyttämättä jäävien määrärahojen kohdentamisesta muihin liikunnan kansalaistoiminnan avustusmuotoihin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto osoitti 30.11.2016 vuoden 2017 talousarviota koskevassa
päätöksessään liikunnan järjestötoiminnan avustuksiin 7 589 000
euroa.

Järjestöavustusten määrärahan kehitys vuosina 2013 – 2016:

vuosi 2016 yhteensä 7 189 000 euroa

vuosi 2015 yhteensä 6 989 000 euroa

vuosi 2014 yhteensä 6 989 000 euroa

vuosi 2013 yhteensä 6 874 000 euroa

Liikunnan järjestötoiminnan avustuksiin on vuonna 2017 varattu 400 000 euroa suurempi summa kuin edellisenä vuonna, 7 589 000 euroa. Lautakunta päätti vuoden 2017 liikuntatoimen kansalaistoiminnan avustusmuodoista, avustuskelpoisuuden myöntämisen ehdoista, avustusten hakuajoista ja avustusten suuruuden laskentaperusteista 17.11.2016 kokouksessa
(§ 154).

Avustuskelpoisuuden ehdot täyttäville liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille voidaan myöntää toiminta- ja tilankäyttöavustusta. Toiminta-avustus määräytyy toiminnan volyymin mukaisiin laskennallisiin kriteereihin. Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää muiden kuin liikuntaviraston tilojen säännöllisen harjoitustoiminnan tukemiseen.

Tilankäyttöavustusmäärärahasta ositetaan kohdeavustus, jolla tuetaan jääurheilun clearing-järjestelmän piirissä olevien seurojen juniorien säännöllistä harjoitustoimintaa 1.1.- 30.4. ja 1.9. - 31.12.2017 eli kahdeksan kuukautta. Clearingissä jään tuntihinta on juniorien säännöllisessä harjoitustoiminnassa sama hallista ja ajankohdasta huolimatta. Clearingin piiriin kuuluvat Jääkenttäsäätiön jäähallit (Helsingin jäähalli, Jääherne Hernesaaressa, Konalan jäähalli, Paloheinän jäähalli, Ice Sport Center, Salmisaaren jäähalli ja Vuosaaren jäähalli) sekä Nuorisojääkenttä Oy:n Myllypuron jäähalli. Lisäksi clearingin piiriin luetaan mukaan liikuntaviraston Pirkkolan ja Oulunkylän jäähallit.

Vuonna 2017 tilankäyttöavustuksesta jaetaan 940 000 euron kohdeavustus jääkiekon ja taitoluistelun junioriurheilun clearing-järjestelmään ajalle 1.1. – 30.4. ja 1.9.–31.12.2016. Clearing-avustus maksetaan Jääkenttäsäätiölle,joka hallinnoi tätä tukea kohdentaen sen clearing-järjestelmän piirissä olevien avustettavien jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen säännöllisten harjoitusvuorojen tukemiseen.

Suunnistusseuroille voidaan myöntää suunnistuskartta-avustusta edellisen vuoden toteutuneisiin karttojen valmistuskustannuksiin. Eläkeläis- ja erityisryhmät voivat hakea liikunnalliseen toimintaan osallistumiseen kuljetusavustusta edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustuskelpoisuuden ulkopuolelle jääville, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuskriteerit täyttäville voidaan myöntää muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustusta, joka määräytyy harkinnanvaraisin perustein. Laskennassa hyödynnetään varsinaisten liikuntayhdistysten avustuslaskennassa käytettäviä kriteereitä, kuten lasten ja nuorten liikunnan volyymiä. 

Starttiavustusta voidaan myöntää alle yhden vuoden toimineelle tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneelle yhdistykselle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566