Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/1

 

09.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamisesta Kivikon liikuntapuiston alueelta Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle

HEL 2016-014415 T 10 01 01 02

Esitysehdotus

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevalta Kivikon liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 489 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-406-0001-0010) liikuntatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 23 530,00 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua vastaavaa 1 230,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan.

3
Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n (I-HAH ry)ja liikuntaviraston välinen vuokrasopimus 2016-10817 samasta vuokra-alueesta ajalle 1.8.2016 - 31.7.2018 korvataan Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n kanssa tehtävällä vuokrasopimuksella.

4
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijän perustelut

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy on hakenut liikuntavirastolta 28.12.2016 päivätyllä hakemuksella maa-alueen vuokrausta Kivikon liikuntapuiston yhteydestä agilitytoimintaa varten 15 vuoden ajaksi 1.5.2017 lähtien.

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy on  Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n (myöhemmin I-HAH ry) perustama ja 100 % omistama osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on rakennuttaa vuokrattavalle alueelle agilityharrastukseen ja muuhun koiraurheiluun soveltuva liikuntahalli. Halli rakennetaan ensisijaisesti omistajayhdistyksen ympärivuotisen harjoittelu- ja kilpailutoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi. Hallia voidaan vuokrata myös muuhun liikuntapuistoon soveltuvaan toimintaan niinä aikoina kun yhdistys ei tarvitse sitä omaan toimintaan. Alueen harrastus- ja liikuntamahdollisuudet uskotaan liikuntahallin myötä lisääntyvän myös muiden lajien osalta nykyistä laajemmalle harrastajamäärälle. Hankkeen katsotaan tarjoavan kaupungin liikuntastrategian mukaisia palveluita ja on yhdistyksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä hanke.

Liikuntavirasto on vuokrannut I-HAH ry:lle Kivikon liikuntapuistosta kenttäalueen, jonka vuokrauksesta yhdistys luopuu mikäli alue vuokrataan Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle.

Liikuntavirasto on osaksi saattanut nykyisen I-HAH ry:n hallinnassa olevan agilitykentän ja tulevan liikuntahallin maa-aluetta rakennuskelpoiseksi. Alueelle on liikuntaviraston toimesta vedetty vesi- ja viemärilinja Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:tä ja liikuntapuiston alueella vuokralaisena olevaa Pyöräkrossiparkki Oy:tä varten. Liikuntavirastolle aiheutuneet kustannukset, maarakennustyöt nyt vuokrattavaa aluetta varten on 136.669,48 euroa sekä vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen pumppaamoineen on käytetty 176.720,14 euroa.

Alueen asemakaava

Alueella on voimassa 2.11.2016 lainvoiman saanut asemakaavan muutos nro 12369, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3147-00013) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on ulkoliikuntapalveluiden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Maa-alueen pinta-ala on 7 489 m². Kaavan sallima rakennusoikeus vuokra-alueella on 2 050 k-m².

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Vuokra lasketaan vuokra-alueen rakennusoikeuden mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913) on 229,56 euroa/ kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan.

Vuoden vuokra:
2 050 k-m² x 12 €/k-m² x 5 % x 19,13 = 23 530,00 €/ vuosi.
50 % subventio = 23 500,00 € x 50 % = 11 765,00 €/ vuosi.

Vuokranantajan puolelta vuokrasopimus on mahdollista tehdä esitetyksi 15 vuoden ajaksi liikuntalautakunnan myöhemmin päättämin ajoin.

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan liikuntahallin rakentamisesta ja ylläpidosta.

Vuokrakohteena oleva Kivikon liikuntapuistossa sijaitseva maa-alue on ulkoliikuntatoiminnan kannalta vuokrattavissa esitettyyn tarkoitukseen. Hanke toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa.

Tiedoksi muuta vuokraukseen liittyvää asiaa

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n, Kivikon liikuntapuistosta maa-alueen vuokranneen Pyöräkrossiparkki Oy:n ja liikuntaviraston välillä on alustavasti keskusteltu liikuntapuiston alueelle suunnitellusta yhteiskäyttöalueesta, josta neuvottelujen jälkeen solmitaan erillinen ns. kolmikantasopimus. Pyöräkrossiparkki Oy:n kanssa solmittu vuokrasopimus on voimassa 30.8.2022 saakka.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Juha Leoni, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87503

juha.leoni(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 28.12.2016

2

Hakemuksen liitteet

3

Vuokrasopimusluonnos_Kivikon Koiraurheilukeskus Oy

4

Vuokra-alue

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566