Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/7

 

09.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön hinnasto 1.7.2017-30.4.2018

HEL 2016-014091 T 02 05 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää, että koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuoroista perittävissä maksuissa 1.7.2017 - 30.4.2018 noudatetaan opetusviraston 1.1.-30.6.2017 mukaista hinnastoa. Päätöksen voimaantulo edellyttää sitä, että liikuntatoimi ja opetustoimi hyväksyvät liikuntatilojen hallinnan siirtoa koskevan yhteistyöasiakirjan.

Alle 400m² liikuntasalien hinta (alv.0%):

Arkipäivisin 29,37€/tunti (omavalvonta 18,70€/tunti)

Viikonloppuisin 44,33€/tunti (omavalvonta 27,50€/tunti)

 

Yli 400m² liikuntasalien hinta (alv.0%):

Arkipäivisin 35,33€/tunti (omavalvonta 25,07€/tunti)

Viikonloppuisin 53,23€/tunti (omavalvonta 33,97€/tunti)

Esittelijän perustelut

Liikuntavirasto ja opetusvirasto ovat valmistelleet yhteistyössä koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön hallinnan siirtoa kesästä 2016 alkaen. Hallinnan siirrosta sovitaan tarkemmin virastojen välisessä yhteistyöasiakirjassa. Yhteistyöasiakirjasta käytävät neuvottelut ovat vielä kesken.

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön siirtyessä liikuntaviraston hallintaan, päättää liikuntalautakunta koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön hinnoista 1.7.2017 eteenpäin. Helsingin kaupungin johtamis- ja organisaatiouudistuksen vuoksi vuoden 2018 hinnastosta päätetään elokuussa 2017.

Liikuntaviraston tilavaraukset myöntää talvikauden 2017-2018 vakio- ja yksittäisvuorot toukokuun alusta lähtien, juhannukseen mennessä. Jotta näiden syksyllä alkavien tilavarausten tekeminen on mahdollista normaalissa aikataulussa, tarvitaan tieto vuoden 2017 hintojen lisäksi myös tilavuorojen kevätkauden 2018 maksuista.

Tilavuoroja huhtikuussa hakevat tarvitsevat tiedon maksujen suuruudesta hyvissä ajoin ennen hakuajan alkamista. Koulujen liikuntasalien tilavuokrahinnat ovat korkeammat kuin liikuntaviraston tilojen tilavuokrat. Liikuntaseurat voivat hakea kouluissa tapahtuviin säännöllisiin harjoitusvuoroihin tilankäyttöavustusta ja tarvitsevat tiedon koulujen liikuntasalien hinnoista koko vuoden 2017 osalta. Avustushaku päättyy 15.2.2017.

Tämä ehdollinen päätös koulujen liikuntatilojen ilta- ja vapaa-ajan käytön hinnoista takaa sen, että liikunnan kansalaistoiminnan avustusjärjestelmään kuuluvan tilankäyttöavustuksen määrärahoja voidaan osoittaa koulujen liikuntatiloista perittäviin maksuihin. Näin ollen liikuntatoimi pystyy subventoimaan liikuntaseurojen tilavuoromaksuja myös näissä käyttäjälle kalliimmissa tiloissa.

Liikuntaviraston tavoitteena on tulevaisuudessa yhtenäistää liikuntaviraston tilojen ja koulujen liikuntasalien vapaa-ajankäytön hintoja. Nyt siirtymävaiheessa noudatetaan koulujen nykyistä hinnastoa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566