Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/1

 

09.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponteen

HEL 2016-012147 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponteen:

Liikuntalautakunta kannattaa Pihlajasaaren jatkokehittämistä ja toteaa että liikuntatoimella ei ole kehittämissuunnitelmia Melkin saaren osalta.

Pihlasaarta on kehitetty pitkäjänteisesti, maltillisesti ja olemassa oleviin toimintoihin keskittyen, koska alue on tunnistettu myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi. Liikuntatoimen tavoitteena on edelleen kehittää Pihlajasaarta helsinkiläisten monipuolisena ulkoilualueena.

Uusia alueiden asemakaavoja laadittaessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä tulee kuitenkin huomioida myös asukkaiden ulkoilu- ja virkistysalueiden tarve. Pihlajasaaren ulkoilualueen kapasiteetti on äärimmillään kesäisillä 70 000 kävijän määrillä, joten lisää virkistyskäytössä olevia saaria tarvitaan nopeasti kaupunkilaisten käyttöön. Melkin avaaminen yleiseksi kaupunkilaisille avoimeksi saareksi riippumatta sen mahdollisesta tulevasta asuntorakentamisesta olisi hieno mahdollisuus.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 6.10.2015 päivätyn ja 14.6.2016 muutetun Helsingin uusi yleiskaava – Kaupunkikaavanoikeusvaikutteisena yleiskaavana. Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto päätti samalla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Jarmo Nieminen, toivomusponsi 21 ”Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus pidättäytyä Melkin alueen taajamarakentamisesta. Alueen suunnitteluun palataan, jos asutuksen sijoittaminen saareen on välttämätöntä. Siihen asti Melkkiä kehitetään yhdessä Pihlajasaaren kanssa Helsingin läntisen saariston virkistysalueena."

Läntiseen Pihlajasaareen on perustettu kansanpuisto vuonna 1929, joka on siirtynyt liikuntaviraston edeltäjän urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintaan 1945. Saariryhmän muut osat on liitetty vähitellen kansanpuistoon.

Nykytilanteessa Pihlajasaari on helsinkiläisten suosituin ulkoilusaari, joka tarjoaa hienojen luonnonolosuhteiden lisäksi hyvät palvelut.

Pihlajasaari sijaitsee Hernesaaren edustalla, noin 10 minuutin merimatkan päässä Merisatamasta. Sinne on vesiliikenneyhteys Merisatamasta ja Ruoholahdesta sekä venesatama veneilijöiden käyttöön. Pihlajasaaren palvelut ovat kattavat. Venesatamassa on mahdollisuus yöpyä ja telttailu on sallittu Itäisessä Pihlajasaaressa viikonloppuisin. Pihlajasaaressa on ravintola, kioski ja kahvila sekä kolme keittokatosta. Uiminen on mahdollista hiekka- ja kalliorannoilta ja ulkoilua voi harrastaa ulkoilureittejä pitkin tai merkityllä luontopolulla.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Sanna Kallionpää, saaristopäällikkö, puhelin: 310 87733

Liitteet

1

Nieminen Jarmo, toivomusponsi 21, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566