Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/5

 

09.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Liikuntatoimen tilavuoroista perittävät maksut 1.1. - 30.4.2018

HEL 2017-001086 T 02 05 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää, että 1.1. - 30.4.2018 tilavuoroista perittävissä maksuissa noudatetaan liikuntatoimen vuoden 2017 hinnastoa.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin johtajamis- ja organisaatiouudistuksen vuoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalautakunta tulee tekemään päätöksen vuoden 2018 talousarviosta ml. päätöksen palveluista perittävistä maksuista ja taksoista vuoden 2018 osalta elokuussa 2017. Normaalin vuosikellon mukaan hinnastopäätös on tehty toukokuussa.

Tilavarausten myöntämät vakio- ja yksittäisvuorot talvikaudelle 2017-2018 myönnetään toukokuun alusta alkaen, viimeistään juhannukseen mennessä.

Jotta koko talvikauden 2017-2018 tilavarausten tekeminen ja sovitun hakuaikataulun noudattaminen on mahdollista, tarvitaan päätös vuoden 2017 hintojen lisäksi myös tilavuorojen kevätkauden 2018 maksuista. Päätös hinnoista on välttämätön, jotta voidaan ylläpitää ajantasaisia tietoja tilavarausjärjestelmässä sekä helpotetaan tilankäyttäjien taloudellista vuosisuunnittelua.

Liikuntavirastossa ei ole nähty tarvetta muuttaa tilavuokrista perittäviä maksuja, jotka ovat etenkin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta voimakkaasti subventoituja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566