Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

MERI/4

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Eestiluodolla sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimuksen siirto

HEL 2016-013066 T 10 01 03

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää, että ********** kuolinpesän maa-alueen (Eestiluoto) vuokrasopimus kirjataan ********** nimiin 1.1.2017 alkaen. Vuokrasopimus on alkuperäisen sopimuksen mukaisesti voimassa 31.12.2024 saakka. Vuokrasopimus siirtyy uudelle vuokralaiselle päätöksen liitteenä olevan vuokrasopimuksen sisältämin ehdoin.

Vuokrasopimukseen liitetään tämän päätöksen saatua lainvoiman jatkolehti, jossa todetaan vuokrasopimuksen siirtyneen **********

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta on  16.11.2010 (§ 188), vuokrannut ********** perikunnalle 14 599 m²:n suuruisen maa-alueen, joka on osa Eestiluoto-nimisen tilaan Rnro 753-434-1-0, Sipoon kunnan Eestiluodon yksinäistaloon kuuluvaa Eestiluodon saarta 1.1.2015 lukien 31.12.2024 saakka (vuokrasopimus liitteenä).

Perikunta on tehnyt sopimuksen osituksesta ja perinnönjaosta.

********** kuolinpesän kaikkia osakkaita ei ole tavoitettu eikä yhteystietoja ole saatu selvitettyä. ********** kuolinpesän tavoitetut osakkaat vahvistavat kuolinpesän puolesta, että kuolinpesällä ei ole vaatimuksia tämän jaon osalta. Mikäli ********** kuolinpesän tavoittamattomat osakkaat tai joku heistä tai ********** kuitenkin myöhemmin esittää vaatimuksia tähän perinnönjakoon liittyen, ********** ottaa vastatakseen heille mahdollisesti tästä perinnönjaosta aiheutuneista, vahingoista.

Kaikki osapuolet hyväksyvät yksimielisesti, että perinnönjaon kohde vastaa sen käypää arvoa ja hyväksyvät sen että rakennus ja vuokrasopimus siirtyvät vastikkeetta **********

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Tiedoksi

Liikuntavirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4940

Toivonkatu 2 A

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87826

 

FI02012566