Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/7

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Liikuntalautakunnan päätös koskien vaatimusta asiavirheen korjaamiseksi venepaikkamaksuista

HEL 2016-013752 T 02 05 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hylätä vaatimuksen asiavirheen korjaamiseksi ulkokuntalaisen venepaikkamaksun palauttamisesta vuosilta 2012–2016 esittelijän perusteluissa mainituin perustein. Liikuntalautakunta päättää hyväksyä vaatimuksen ulkokuntalaisen vuoden 2017 venepaikkamaksun muuttamisesta.

Esittelijän perustelut

Tausta

Liikuntalautakunnalle on osoitettu hallintolain 8 luvussa tarkoitettu vaatimus asiavirheen korjaamiseksi. Vaatimuksen kohteena ovat liikuntalautakunnan vahvistamat hinnaston yleiset ohjeet ja käytöstä perittävät maksut 1.1.2012 lukien siltä osin kuin näissä on määritelty venepaikkamaksut asuinpaikan perusteella muille kuin Helsingissä henkikirjoitetuille suuremmiksi. Vaatimuksena on, että venepaikasta liikaa perityt maksut vuosilta 2012–2016 tulee palauttaa ja vuotta 2017 koskevat laskutusperusteet tulee muuttaa syrjimättömiksi niin, ettei ketään aseteta eri asemaan asuinpaikkansa perusteella.

Vaatimuksen perusteluissa viitataan korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 29.11.2016 antamaan vuosikirjapäätökseen KHO:2016:189.

Asiavirheen korjaaminen

Hallintolain 8 luvussa säädetään päätöksessä olevan virheen korjaamisesta. Hallintolain 50 §:ssä säädetään asiavirheen korjaamisesta. Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Kyseessä olevassa asiassa vaatimuksen perusteena ei ole esitetty hallintolain 50 §:ssä säädettyjä perusteita.

KHO:2016:189

KHO on antanut vuosikirjapäätöksen KHO:2016:189 koskien ulkokuntalaisen venepaikkavuokraa. Ko. päätöksessä X:n kunta ei ole rajoittanut ulkokuntalaisten mahdollisuutta vuokrata venepaikkoja eikä asettanut kunnassa vakituisesti asuvia etusijalle venepaikkoja myönnettäessä. Ko. päätöksessä kunta on tarjonnut venepaikkoja kunnasta myös muille kuin oman kunnan asukkaille kotisatamakäyttöön. Ko. päätöksessä kunnan asukkaat ja muualla asuvat kunnan jäsenet sekä muut henkilöt ovat palvelun käyttäjinä lähtökohtaisesti samanlaisessa asemassa.

KHO katsoi, että venepaikan vuokraamisen kaltaisen kunnan yleiseen toimialaan kuuluvan virkistyspalvelun ollessa kyseessä kunnallisella verotuksella ja kunnan vakinaisten asukkaiden merkittävästi ulkopaikkakuntalaisia alhaisemmalla venepaikkavuokralla ei voitu katsoa olevan järjestelyn hyväksymiseksi vaadittavaa oikeudellisesti välitöntä ja riittävää yhteyttä, vaikka toiminnasta aiheutuneet kustannukset rahoitettaisiinkin osin verovaroin. Ulkopaikkakuntalaisilta perittävien kaksinkertaisten vuokrien yhteys kunnan pyrkimykseen edistää asukkaidensa hyvinvointia oli samoin varsin etäinen ja vähäinen.

KHO katsoi lisäksi, että kaksinkertaisen venepaikkavuokran perimistä muilta kuin kunnassa vakituisesti asuvilta ei voitu pitää oikeasuhteisena keinona sinänsä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävän, kuntalakiin palautuvan, tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaiseen asemaan asettamiselle palvelusta maksettavan vuokran suhteen ei siten ollut esitetty hyväksyttävää perustetta.

Venepaikkojen vuokraus

Venepaikkojen vuokraaminen ei ole kunnan lakisääteinen vaan yleiseen toimintaan kuuluva tehtävä, jolla pyritään edistämään kunnan asukkaiden hyvinvointia. Kunta voi tarjota venepaikkoja vuokrattavaksi oman kunnan jäsenille sekä ulkopaikkakuntalaisille. Kunta voisi myös tarjota ko. palvelua vain asukkailleen etenkin silloin, kun palvelua on tarjolla selkeästi rajallinen määrä.

Liikuntavirastolla on rajallinen määrä venepaikkoja annettavaksi vuokralle. Liikuntalautakunta on 14.12.2010 § 247 päättänyt, että ”uudet sekä vapautuvat venepaikat jaetaan vuosittain hakemusten saapumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että paikkoja tarjotaan ensin helsinkiläisille suoravuokrauspaikan jo omaaville venepaikanhaltijoille, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa vaihtaa nykyinen venepaikka toiseen. Seuraavaksi venepaikkoja tarjotaan helsinkiläisille venepaikanhakijoille ja tämän jälkeen ulkopaikkakuntalaisille venepaikanhakijoille.”

Liikuntavirasto on asettanut helsinkiläiset etusijalle venepaikkoja vuokrattaessa. Venepaikkoja vuokrataan ulkokuntalaisille vain siinä tapauksessa, jos helsinkiläisiä venepaikan hakijoita ei ole ko. hetkellä. Kunnan asukkaat ja muualla asuvat henkilöt ovat palvelun käyttäjinä lähtökohtaisesti siten erilaisessa asemassa.

Venepaikkamaksut

Liikuntalautakunta päättää vuosittain toukokuussa seuraavan vuoden venepaikkamaksut. Liikuntalautakunta on päättänyt venepaikkamaksuista 26.5.2016 § 78, 28.5.2015 § 109, 8.5.2014 § 87, 14.5.2013 § 95, 15.5.2012 § 96 ja 17.5.2011 § 93. Venepaikka- ja talvisäilytysmaksut peritään muilta kuin helsinkiläisiltä puolitoista kertaisina, lukuun ottamatta Lähteelän venesataman venepaikkoja, joista ei peritä korotettua maksua espoolaisilta.

Venepaikkamaksuilla katetaan ainoastaan venesatamien käyttötalouskustannukset. Venepaikkojen vuokrauksesta saatavat maksut eivät kata venesatamiin tehtäviä perusparannusinvestointeja, vaan liikuntavirasto maksaa kaikki venesatamiin tehtävät investoinnit.

Liikuntavirasto on perinyt ulkopaikkakuntalaisilta 50 prosenttia korkeampaa venepaikkamaksua suhteessa helsinkiläisiltä perittävään venepaikkamaksuun. Ulkopaikkakuntalaisilta perittyä korotettua maksua voidaan pitää kohtuullisena venepaikkamaksuna.

Hallinnon oikeusperiaatteet

Hallintolain 6 §:ssä säädetään hallinnon oikeusperiaatteista. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Hallinnossa asioivien tasapuolisen kohtelun perusteella, vuoden 2017 venepaikkamaksua tulee muuttaa siten, että kaikilta ulkokuntalaisilta perittävä venepaikkamaksu on saman suuruinen kuin helsinkiläisiltä perittävä venepaikkamaksu.

Yhteenveto

Kyseessä olevassa asiassa asiavirheen korjaamista koskevan vaatimuksen perusteena ei ole esitetty hallintolain 50 §:ssä säädettyjä perusteita.

Venepaikkojen vuokrauksessa helsinkiläiset ja ulkopaikkakuntalaiset ovat jo lähtökohtaisesti erilaisessa asemassa, koska venepaikkoja vuokrataan ensin helsinkiläisille ja vasta tämän jälkeen ulkopaikkakuntalaisille venepaikanhakijoille, jos venepaikkoja on vapaana ko. hetkellä. Liikuntavirasto on venepaikkojen vuokrausperiaatteiden lisäksi myös maksujen osalta asettanut helsinkiläiset ja ulkopaikkakuntalaiset venepaikkojen vuokrauksessa erilaiseen asemaan: muilta kuin helsinkiläisiltä venepaikkamaksu peritään puolitoistakertaisena. Ulkopaikkakuntalaisilta perittyä korotettua venepaikkamaksua voidaan pitää kohtuullisena.

KHO katsoi vuosikirjapäätöksessään, että kunnallisella verotuksella ja kunnan vakinaisten asukkaiden merkittävästi ulkopaikkakuntalaisia alhaisemmalla venepaikkavuokralla ei voitu katsoa olevan järjestelyn hyväksymiseksi vaadittavaa oikeudellisesti välitöntä ja riittävää yhteyttä. KHO katsoi lisäksi, että erilaiseen asemaan asettamiselle palvelusta maksettavan vuokran suhteen ei siten ollut esitetty hyväksyttävää perustetta.

Edellä mainituin perustein liikuntalautakunnan päätöksien muuttamiseen koskien venepaikkamaksua vuosilta 2012–2016  ei ole perusteita. Liikuntalautakunnalle tehty vaatimus asiavirheen korjaamiseksi tulee siten hylätä vuosien 2012–2016 venepaikkamaksujen palauttamisen osalta. Hallinnossa asioivien tasapuolisen kohtelun perusteella, vuoden 2017 venepaikkamaksua tulee muuttaa siten, että kaikilta ulkokuntalaisilta perittävä venepaikkamaksu on saman suuruinen kuin helsinkiläisiltä perittävä venepaikkamaksu.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 29601

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vaatimuksen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti

Tiedoksi

Liikuntavirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566