Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/2

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle POHU Areena Oy:n Lassilan liikuntapuiston tekonurmikenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2016-014117 T 02 05 03 00

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle POHU Areena Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee Lassilan liikuntapuiston alueelle rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapallokenttää.

Liikuntalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 120 000 euron lainan myöntämistä viidentoista vuoden laina-ajalla POHU Areena Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle Lassilan liikuntapuiston alueella sijaitsevalle maa-alueelle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushankkeessa ei kaupungin puolelta ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. POHU Areena Oy:n hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja alueellisesti hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee myös kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakentamistarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken on valmisteilla kyseisestä alueesta vuokrasopimus 31.12.2032 saakka.

POHU Areena Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 300 160 euron (alv, 0 %)hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 120 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 70 160 euroa, valtion avustuksella 90 000 euroa ja HatTrick-tuella 20 000 euroa.

Liikuntalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijän perustelut

POHU Areena Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa kaupungin 120 000 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Lassilan liikuntapuiston alueelle rakennettavan tekonurmipohjaisen, jalkapallokenttähankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Lautakunta on päätöksessään (21.6.2011, 150 §) hyväksynyt omalta osaltaan seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan kaksi yhteistoimintahanketta per vuosi. Vuoden 2016 aikana ei ole toteutettu yhtään yhteistoimintakenttähanketta.

Liikuntatoimen ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta kehittäneet yhdessä toimintaperiaatteita, joilla seurojen ja liikuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luonut ne kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehankkeessaan.

Liikuntalautakunta on kokouksessaan 8.12.2016 (164 §) tehnyt esityksen kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi liikuntavirastolle oikeuden vuokrata POHU Areena Oy:lle maa-alueen Lassilan liikuntapuistosta tekonurmipohjaisen kentän rakentamista varten 31.12.2032 saakka. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vuokrausasia palaa liikuntalautakunnan käsittelyyn.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 300 160 euroa (alv. 0 %), 372 198 euroa (alv. 24 %). Kaupunginlainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 70 160 euroa, valtion avustuksella 90 000 euroa ja HatTrick-tuella 20 000 euroa.

Liikuntalautakunta on vuokrannut sisäisin perustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3129-00001) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden hallinnassa.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 § mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Kaupungin kannalta olisi tähdellistä turvata hankkeen toteutumismahdollisuudet nyt haettavan lainan myöntämisellä. Kyseessä on jalkapallotoiminnan kehittämistä edistävä hanke, joka toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 9.12.2016, POHU Areena Oy

2

Lainahakemuksen liitteet, POHU Areena Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566