Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/4

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liikuntatoimen vuoden 2017 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen

HEL 2017-000045 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää vahvistaa esityslistan liitteen mukaiset liikuntaviraston osastojen vuoden 2017 tulosbudjetit. Lisäksi lautakunta päättää todeta, että liikuntatoimen osalta ei ole tarvetta tarkistaa talousarvioehdotuksen perusteluina esitettyä toimintasuunnitelman tekstiosaa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto vahvisti 30.11.2016 liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017 - 2019. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä nettobudjetoiduilla yksiköillä on toimintakate. Hallintokuntia sitovat toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa kunkin hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Valvontavastuu kuuluu määrärahankäyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille. Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa tulee varmistaa, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet ovat saavutettavissa käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta, minkä jälkeen ne on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliaan.

Tulosbudjetit laaditaan viraston tai laitoksen yksikköjaon mukaisesti siten, että yksikön päällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Suunnitelmia tarkistettaessa ja sopeutettaessa talousarvion puitteisiin on ensisijaisesti otettava huomioon lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet, samoin sellaiset tehtävät, joiden keskeyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Hallintokuntien tulee lisäksi keskittyä toimialansa ydintehtäviin.

Liikuntatoimi jatkaa kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä vuonna 2017. Liikuntalautakunnan esittämää vuoden 2017 käyttötalouden talousarvioehdotusta tarkistettiin jatkokäsittelyvaiheessa kilpailukykysopimuksen arvioidun vaikutuksen ja vm:n ennustaman peruspalveluiden hintaindeksin muutoksen vuoksi. Määrärahaa leikattiin noin 1 miljoona euroa pääosin kilpailukykysopimuksen arvioitujen vaikutusten johdosta. Toisaalta määrärahaa saatiin 0,4 miljoonaa euroa lisää liikuntaseurojen avustusrahoihin, epäsuoraan apuun varattomille perheille ja ulkoilusaarten kunnostukseen. Talousarviossa määräraha on kohdennettu järjestöavustuksiin.

Vuoden 2017 talousarviossa liikuntatoimen tulotavoite on 16 476 000 euroa ja menoraami 79 923 000 euroa, jolloin toimintakate on -63 447 000 euroa. Raami on edellistä vuotta tiukempi (vuonna 2016 raami oli -64 070 000 euroa). Avustusmäärärahat ovat 16 691 000 euroa, josta järjestöavustusten osuus nousi 7 589 000 euroon, laitos- ja säätiöavustusten osuus on 9 025 000 euroa ja liikuntatapahtumien tapahtuma-avustusten 77 000 euroa. Lisäksi henkilökunnan kerhoa avustetaan 15 000 eurolla.

Liikuntapaikkojen rakentamisinvestointien määrärahaksi vahvistettiin talousarviossa (talousarviokohta 80708) 10 219 000 euroa. Irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahaksi vahvistettiin 1 115 000 euroa.

Liikuntalautakunta päättänee 19.1.2017 esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntavirastolle myönnetään vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuodelle 2017 seuraavasti:

Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen (ta-kohta 80708) yhteensä 2 798 000 euroa, lähiörahaston myöntämät investointimäärärahat 367 000 euroa ja esirakentaminen 234 000 euroa.

-Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahojen osalta liikuntaviraston hallinnoimaan nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeeseen (1040200165) liikuntalautakunta on jo aiemmin (17.11.2016, § 152) esittänyt vuodelle 2017 ylitysoikeutta 295 300 euroa.

Talousarvion 2017 sitovia toiminnallisia tavoitteita on liikuntatoimella kaksi: palveluiden asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2016 tasoa tai asiakastyytyväisyys on 3,6 (asteikko 1 – 5) ja monitoimi- ja uimahalleissa on 1 800 000 käyntikertaa.

Esittelijän mielestä ei ole tarvetta tarkistaa liikuntatoimen talousarvioehdotuksen perusteluina esitettyä vuoden 2017 toimintasuunnitelman tekstiosaa, koska liikuntatoimen talousarvioehdotus vahvistettiin yllä mainituin muutoksin käyttötalouden osalta ja investointeja koskevat työohjelmat vahvistetaan erikseen.

Viraston osastot ovat tarkistaneet talousarvionsa. Tulosbudjetti on laadittu yhteensä n. 50 vastuuyksikölle. Tulosbudjetit on vietävä lautakuntaan talousarvion noudattamisohjeiden mukaan sekä koko vuoden osalta että erikseen tammi-toukokuun 2017 osalta. Uuden organisaatiorakenteen mukaiset tulosbudjetit tullaan valmistelemaan Kvston määrärahojen siirtopäätöksen jälkeen kesällä 2017 ja niitä käsitellään lautakunnissa suunnitelman mukaan elokuussa 2017.

Viraston osastojen tulosbudjetit ovat esityslistan liitteenä.

Esittelijä

va. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

LIV tb 2017 osastoittain

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566