Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/9

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Liikuntatoimen ja Suomen Koripalloliitto ry:n tapahtumayhteistyö koskien vuoden 2017 EM-lopputurnauksen Helsingin lohkoa

HEL 2016-014365 T 00 01 06

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää osoittaa 150 000 euroa Suomen Koripalloliitto ry:lle koripallon vuoden 2017 EM-lopputurnauksen Helsingin lohkon järjestelyihin liitteenä olevan yhteistyösopimuksessa määriteltyjen vastikkeiden mukaisesti. Summasta 100 000 euroa kohdistetaan EuroBasketin olosuhteiden takaamiseksi ja 50 000 euroa EuroBasketin Fanzone tapahtuma-alueen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tapahtumayhteistyön rahoituksen tulee kohdistua yksinomaan EM-lopputurnauksen Helsingin lohkon järjestelyihin vuonna 2017. Jos Suomen Koripalloliitto ry ei käyttäisi rahoitusta yhteistyösopimuksen mukaisesti, liikuntatoimi voi periä takaisin myöntämänsä rahoituksen osittain tai kokonaan Suomen Koripalloliitto ry:ltä.

Lisäksi liikuntalautakunta valtuuttaa liikuntaviraston tekemään liitteenä olevaan sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuosien 2013–2016 strategiaohjelman mukaisesti Helsinkiin haetaan suurtapahtumia ja mahdollistetaan laaja tapahtumien kirjo koko kaupungissa yhteisöllisyyden tukemiseksi. Strategian tavoitteena on kasvattaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja luoda kaupungista vetovoimainen.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten liikuntatapahtumien isäntäkaupunkina. Suurten liikuntatapahtumien järjestämisestä on tullut eri maiden ja kaupunkien välinen kilpailu. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Talouden ohella erityispiirteenä on tuotu esille vapaaehtoistyön merkitys. Urheilun suurtapahtumat lisäävät yhteisöllistä tekemistä, sillä ilman vapaaehtoisia suurten urheilutapahtumien järjestäminen olisi mahdotonta. Tutkimukset osoittavat, että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun. Tapahtumien kautta luodaan näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

Kansainvälisen koripalloliiton (FIBA Europe) hallitus myönsi Suomelle miesten EM-lopputurnauksen (EuroBasket 2017) lohkopelien järjestelyoikeuden. Koripallon EM-lopputurnauksen Helsingin lohkon pelit pelataan Helsingissä 31.8.–6.9.2017. Helsingissä pelattavat EM-lohkopelit ovat saaneet virallisen Suomi 100 -vuotta statuksen. Turnauspäivien aikana pelataan kolme peliä päivässä viitenä päivänä, eli yhteensä 15 peliä. Pelitapahtuman aikana on kaksi välipäivää ilman pelejä. Suomen lisäksi EM-lopputurnauksen lohkossa pelaavat Islanti, Kreikka, Puola, Ranska ja Slovenia. Kyseessä on tasokkaita otteluita, joissa pelaa nykyisiä NBA- ja Euroliiga-pelaajia.

EM-lopputurnauksen lohkopelit kasvattavat Suomen ja Helsingin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla. Suomen Koripalloliitto ry arvioi että EM-lohkon järjestelyillä on positiivinen taloudellinen vaikutus koko Helsingin alueelle, sillä odotettavissa on noin 20 000 – 25 000 katsojaa, joista noin 5 000 on ulkomaalaisia kisaturisteja. Koripalloliiton kokonaisyleisömääräarvio on noin 65 000 – 70 000. Ottelut näkyvät televisiosta. Vuoden 2015 EM-lopputurnaus saavutti 200 miljoonaa TV-katsojaa.

EM-lopputurnauksen lohkopelien yhteydessä järjestettävät maksuttomat oheistapahtumat elävöittävät Helsinkiä ja tuovat pelit mahdollisimman monen savutettavaksi. Tapahtuma tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelman ja kaupunkimarkkinoinnin tavoitteita lisätä tasokkaiden, kaupunkia elävöittävien ja Helsingin alueelle taloudellisesti merkittävien tapahtumien määrää kaupungissa.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto solmii Suomen Koripalloliitto ry:n kanssa tapahtumayhteistyösopimuksen, jotta liitto voi isännöidä EuroBasketin EM-lopputurnauksen lohkopelejä Helsingissä elo-syyskuussa 2017 sekä toteuttaa kaikille avoimen ja osallistavan Fanzone tapahtuma-alueen.

Helsingin kaupungin liikuntatoimi maksaa yhteensä 150 000 euroa liikuntatoimen määrärahoista tapahtumakumppanuudesta Suomen Koripalloliitto ry:lle kesä-syyskuun 2017 aikana Suomen Koripalloliitto ry:n toimittamaa laskua vastaan. Laskun liitteenä tulee olla kuluerittely. Kokonaissummasta 100 000 euroa kohdistetaan EuroBasketin olosuhteiden takaamiseksi ja 50 000 euroa EuroBasketin Fanzone tapahtuma-alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Varsinaiset tili ja momentti tarkentuvat 1.6.2017 jälkeen Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen myötä. Virastossa selvitetään avustusmäärärahojen budjetointia jatkossa siten, että pienimuotoisten tapahtumien tukemiseen kohdennettujen tapahtuma-avustusten tapaan myös kansainvälisesti merkittävämpien tapahtumien vastikkeelliseen kumppanuuteen osoitettavat määrärahat sisältyisivät avustuskokonaisuuteen.

Tämä tapahtumayhteistyö mahdollistaa osaltaan Helsingissä pelattavien EuroBasketin EM-lopputurnauksen Helsingin lohkon toteuttamisen.

Esittelijä

va. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Essi Eranka, viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 74342

essi.eranka(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Koripalloliitto ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566