Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/3

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Liikuntatoimen vuoden 2016 uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen

HEL 2017-000705 T 02 02 02

Päätösehdotus

Lautakunta päättää muuttaa vuoden 2016 talousarviokohdan 8 07 08 alakohtien välistä jakoa, tarkistaa käyttösuunnitelmaa ja oikeuttaa liikuntaviraston käyttämään tileillä olevia määrärahoja liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Vuodenvaihteessa 2016-2017 tehtyjen tarkastuslaskelmien pohjalta havaittiin, että eräiden liikuntaviraston vuonna 2016 käynnissä olleiden hankkeiden toteutuksessa ilmeni käyttösuunnitelmasta poikkeavia lisämäärärahatarpeita. Määrärahatarpeet ovat katettavissa käyttösuunnitelman mukaisista määrärahoista, sillä hankkeen 6142101 (Venesatamat; ponttonit, valaistus, sähkö- ja vesipisteet) määrärahoja jää käyttämättä.

Tältä käyttösuunnitelman mukaiselta hankkeelta siirretään neljälle käyttösuunnitelman mukaiselle hankkeelle (ulkoilualueet, liikuntapaikkojen valaistus, liikuntapaikkojen aitojen peruskorjauksia ja kenttien peruskorjauksia) 52 000 euroa liitteessä esitetyn mukaisesti.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

Liitteet

1

rahasiirtoliite316

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566