Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/5

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Luukin kartanoalueen käyttöoikeussopimuksen solmiminen tarjouskilpailun perusteella Kari Miettunen Oy:n kanssa

HEL 2016-011935 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Kari Miettunen Oy (Y-tunnus 0648717-17-1) tarjouksen Luukin kartanoalueen käyttöoikeussopimuksesta kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Sopimuskausi on kolme vuotta, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus astuu voimaan viimeistään 1.6.2017.

Liikuntalautakunta päättää, että Kari Miettunen Oy:n on ennen käyttöoikeussopimuksen solmimista toimitettava kaikki soveltuvuusselvitykset liikuntavirastolle.

Kyseessä on palvelujen käyttöoikeussopimus, jossa tilaaja ei maksa palveluntuottajalle, vaan palveluntuottaja saa tulonsa suoraan asiakkailta. Käyttöoikeussopimukseen liittyvät ehdot on kirjattu sopimusluonnokseen.

Hankintasopimus sopijaosapuolten välillä syntyy myöhemmin allekirjoitettavalla käyttöoikeussopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Luukin ulkoilualueen kehittämistyötä on tehty pitkäjänteisesti liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden puolesta. Liikuntavirasto teetti vuoden 2014 aikana Helsingin länsipuolisten ulkoilualueiden kehittämissuunnitelman. Suunnitelma esiteltiin liikuntalautakunnalle 16.6.2015 (§ 129) pidetyssä kokouksessa. Liikuntalautakunta päätti merkitä laaditun suunnitelman tiedoksi ja osaltaan ohjeellisena noudatettavaksi.

Suunnitelman tavoitteena on kehittää uusia nykytilaa paremmin vastaavia tämän päivän ja tulevaisuuden trendejä palvelevia toimintakonsepteja huomioiden taloudelliset realiteetit.  Resurssit halutaan kohdentaa käyttäjien tarpeita vastaaviksi ja taloudellisesti kestäviksi.

Luukin ulkoilualueen yrittäjävetoisen toiminnan kehittäminen aloitettiin yhdessä konsulttiyhtiö Siton kanssa kesällä 2016. Ulkoilualueella järjestettiin 5.9.2016 yrittäjäilta, johon kutsuttiin Luukin ulkoilualueesta ja etenkin sen kartanopiiristä kiinnostuneita yrittäjiä. Paikalla oli noin 30 henkilöä. Halukkaille järjestettiin Luukissa toinen tilaisuus 21.9.2016 jolloin pystyi käymään kahdenkeskeisiä keskusteluja ulkoliikuntapalveluiden edustajien kanssa. Keskustelujen ja Salmen ulkoilualueen kilpailutuksen yhteydessä saatujen kokemusten perusteella, ulkoliikuntapalveluille muodostui näkemys, että alue tulee kilpailuttaa kokonaisuutena eikä osissa.

Vuonna 2008 alueen käyttömenot olivat 555 000 € ja tulot 111 000 €. Vuonna 2015 käyttömenot olivat 514 000 € ja tulot 60 000 €. Luukin ulkoilualueen henkilökunta hoitaa myös Pirttimäen ulkoilualueen kunnossapidon sekä laajan ulkoilureittiverkoston ylläpidon.
Yrittäjävetoisen toiminnan myötä ulkoliikuntapalvelut odottaa palveluiden paranevan Luukin ulkoilualueella sekä ulkoistaminen vapauttaa henkilökuntaa huolehtimaan ulkoilualueiden muista toiminnoista.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 25.11.2016 päivättyyn tarjouspyyntöön H156-16, HEL 2016-011936. Luukin kartanoalueen käyttöoikeussopimuksen kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 25.11.2016 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi). Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 19.12.2016. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous: Kari Miettunen Oy:n jättämä tarjous.

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa 5. Kelpoisuus - ja vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.  Kari Miettunen Oy tulee esittää tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ennen käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamista. 

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kari Miettunen Oy:n tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavien perustein:

-  Kaikille avoimet kahvila- ja/ tai ravintolapalvelut, maksimi 6 pistettä

-  Kaikille avoimet majoituspalvelut, maksimi 3 pistettä

-  Muut kaikille avoimet palvelut, maksimi 9 pistettä

Vertailua ei ollut tarpeen tehdä koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Petri Angelvuo, ulkoilupäällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Tp Luukin käyttöoikeussopimus

2

Liite 1 Kohteen kuvaus

3

Liite 2 Vastuujakotaulukko Luukki

4

Liite 3 Alue_rakennus ja kalustoinventaario

5

Liite 4 Tarjoajan kokemus

6

Liite 5 Vastuuhenkilön kokemus

7

Liite 6 Luukin talouden toteuma 2015_0

8

Liite 7 Yrittäjän palvelukonsepti

9

Liite 8 Sopimusluonnos Luukki H156-16

10

Liite 9 Alihankinta

11

Liite_10 Poliisilaitoksen lausunto

12

Hilma Luukki H156-16

13

Tarjous_Kari Miettunen Oy

14

Tarjoukse liite_4, Tarjoajan kokemus

15

Tarjouksen liite_5, vastuuhenkilön kokemus

16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

17

Vertailutaulukko_72853

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikuntalautakunta

Tiedoksi

Liikuntavirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566