Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/4

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion liikuntapaikkojen investointimäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen

HEL 2017-000382 T 02 02 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarviokohtaa 80708 koskevan tarkistetun käyttösuunnitelman.

VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

8070801 Urheilulaitokset ja -kentät 2 420 000 €

8070802 Ulkoilualueet ja -puistot 230 000 €

8070803 Ulkoilutiet ja kuntoradat 198 000 €

8070806 Liikuntapaikkojen perusparantaminen 5 645 000 €

8070807 Venesatamat 1 430 000 €

8070820 Suunnittelu  296 000 €

YHTEENSÄ 10 219 000 €

Samalla lautakunta oikeuttaa liikuntaviraston hallintopalvelujen teknisen yksikön käyttämään määrärahoja liitteenä olevassa hankelistassa ehdotetulla tavalla ja liikuntajohtajan tekemään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisiä tarkistuksia liikuntapaikkarakentamisen sisäiseen alakohtajakoon

Lisäksi lautakunta päättää oikeuttaa liikuntaviraston ilman eri päätöstä käynnistämään ja tilaamaan rakennusvirastolta, Staralta ja kiinteistövirastolta tilattavat työt.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa on liikuntatoimen hankkeisiin tilille 80708 hyväksytty 10,219 milj. euroa seuraavasti:

LIIKUNTAPAIKKOJEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN- JA PERUSPARANNUKSET 2017

8070801 Urheilulaitokset ja –kentät 1 976 000 €

8070802 Ulkoilualueiden ja -puistojen rakennustyöt 445 000 €

8070803 Ulkoilutiet ja kuntoradat 198 000 €

8070806 Liikuntapaikkojen perusparannukset 4 933 000 €

8070807 Venesatamat 2 371 000 €

8070820 Suunnittelu 296 000 €

Investointirahojen käyttösuunnitelma ja työohjelma on laadittu koskemaan koko vuotta 2017. Johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä voimaan tuleva organisaatiomuutos vaikuttaa myös liikuntapaikkarakentamisen organisointiin. Muutokseen liittyvät määrittelyt ovat vielä tarkentumatta, mutta niiden osalta edetään kaupunginkanslialta myöhemmin saatavien ohjeiden mukaisesti.

Liikuntatoimen investointimääräraha kasvaa 0,375 milj. euroa verrattuna vuoteen 2016 verrattuna, mutta kokonaisuudessaan 10,219 milj. euron ei kata edes liikuntaviraston käytössä olevan rakennuskannan vuosittaista kulumaa, joka on noin 19,2 miljoonaa euroa. Rakennuskannan lisäksi myös muut liikuntaviraston omaisuuslajit kuluvat. Pidemmällä aikavälillä yhtälö lisää riskejä, jotka vaikuttavat asiakasturvallisuuteen liikuntaviraston palveluissa.

Liikuntaviraston hallintopalvelujen tekninen yksikön yhdessä osastojen kanssa laatima ehdotus vuoden 2017 liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja perusparannuksiin osoitetun määrärahan käyttöesityksestä on muutettu niiltä osin kuin tarkentuneet aikataulut ja kustannusarviot vaativat.

Ohjelmaan on lisätty vuodenvaihteen 2016/2017 yli jatkuneet työt, joihin on haettu kaupunginvaltuustosta liikuntatoimelle ylitysoikeutta vuodelle 2017 yhteensä 2 789 000 euroa. Meneillään olevien töiden ylitysoikeusmäärärahat on esitetty samassa liitteessä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1

Työohjelma vuodelle 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566