Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/6

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponteen

HEL 2016-012145 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponteen:

Liikuntalautakunta puoltaa ponnessa esitetyn tutkimuksen tekemistä ja pitää Pro Tuomarinkylän ehdotusta kannatettavana. Pro Tuomarinkylän julkaisemassa ehdotuksessa Vanhaa Tuusulantietä suoristettaisiin välillä Tuomarinkyläntie – Laamannintie. Tien oikaisu kaventaisi Riihipeltoa ja Köyhänmiehenpeltoa, mutta mahdollistaisi samalla uutta rakentamista tien länsipuolelle.

Pro Tuomarinkylän esittämä ratkaisu mahdollistaisi sekä hevosurheilukeskuksen että koiraurheilukeskuksen säilyttämisen nykyisillä paikoillaan. Ehdotus mahdollistaisi myös noin 4 000 uuden asunnon rakentamisen. Yli 60 000 käyttäjää vuodessa palveleva koirakeskus voisi jatkaa toimintaansa ja ratsastuskeskuksen yrittäjät voisivat jatkaa kesken jäänyttä investointiohjelmaansa.

Ehdotus kunnioittaa kartanoalueen suojelumerkintöjä ja Helsingin kaupungin omaa suunnitelmaa tehdä kartanoalueesta Helsinkipuiston yleisen virkistyksen keskus.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 6.10.2015 päivätyn ja 14.6.2016 muutetun Helsingin uusi yleiskaava - Kaupunkikaavan oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto päätti samalla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Nieminen Jarmo, toivomusponsi 19 ”Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että tutkitaan asemakaavoituksessa ProTuomarinkylä-liikkeen julkaisema yleiskaavan tavoitteiden mukainen suunnitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi.”

Liikuntalautakunnan lausunnossa 4.2.2016 kaupunkisuunnitteluvirastolle Helsingin yleiskaavaehdotuksesta todettiin Tuomarinkylän kartanon alueesta: ”Yleiskaavaehdotusta tulisi muuttaa niin, että Tuomarinkylän kartanon alueella sijaitsevat koko ulkoilu-, hevos- ja koiraurheilun alue säilyy nykyisessä käytössään ja laajuudessaan. Yleiskaavan astuessa voimaan tämä koiraurheilulle erittäin tärkeä alue olisi mahdollisesti uhattu. Jatkosuunnittelussa tulisi ratkaista miten radan mahdollinen
siirto ja uusi asuminen voidaan tehdä niin, että koiraurheilualueen siirto ei jää liikuntatoimen tehtäväksi.

Tuomarinkylän hevosurheilukeskukselle tulisi turvata riittävät tilavaraukset, jotta alueen suunniteltu kehittäminen ei keskeytyisi. Eri selvityksissä Tuomarinkylä on todettu olevan sopivin suurelle hevosurheilukeskittymälle Helsingissä. Östersundomin kaavoitustyön yhteydessä ei ole myöskään löydetty tilaa, joka soveltuisi suurille hevosurheilutapahtumille, vaan on jälleen todettu, että hevosurheilukeskuksen paikka Helsingissä on Tuomarinkylä.”

Vuorovaikutusraportissa 14.6.2016 todettiin vastineena liikuntalautakunnan lausunnolle: ”Yleiskaavan tavoitteena on harrastusmahdollisuuksien säilyttäminen ja lisääminen kasvavalle väestölle. Tuomarinkylän kaikki tämänhetkisen harrastusmahdollisuudet on mahdollista säilyttää ja niitä kehittää. Ratsastusreitistö pyritään säilyttämään vaihtelevana ja monipuolisena. Ei kuitenkaan voida ajatella, ettei uudisrakentamista saisi sijoittaa lähiympäristöön.

Vinttikoirakeskus voi ensi vaiheessa toimia nykyisellä paikallaan, mutta sille on tutkittu yleiskaavaan liittyvässä pidemmän aikavälin maankäyttötarkastelussa uutta paikkaa, jonne harkinnan mukaan voidaan sijoittaa hevosurheilukeskuksen kanssa yhteiskäytössä olevaa pysäköintiä.”

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Nieminen Jarmo, toivomusponsi 19, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566