Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/1

 

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sanna Vesikansan ym. valtuutettujen aloitteesta Paloheinässä sijaitsevan pulkkamäen valaistuksen palauttamiseksi

HEL 2016-012657 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon kaupunginvaltuutettu Sanna Vesikansan ja 16 muun valtuutetun aloitteesta Paloheinän pulkkamäen valaistuksen palauttamisesta:

Paloheinän ulkoilualueella sijaitsevan pulkkamäen valaistus ei ollut toiminnassa syystalvesta 2016 valaisinkaapelin vaurioitumisen vuoksi. Valasinkaapeli katkesi alueen metsänhoitotöiden yhteydessä. Liikuntavirasto ryhtyi välittömästi korjaustoimenpiteisiin huomattuaan, että pulkkamäen valaistus ei toimi. Kaapelivika saatiin kuitenkin korjattua vasta siinä vaiheessa, kun ensilumi oli jo sulanut.

Pulkkamäen valaistuksen puuttumiseen ei ole syynä määrärahojen vähäisyys, vaan kyseinen valaisinkaapelin vaurioituminen metsänhoitotöiden yhteydessä.

Pulkkamäkien ylläpidossa on aina huomioitava turvallisuus. Kuluttajaturvallisuuslain (22.7.2011/920) 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.
Lain 9 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla annettava kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin liittyvät vaarat. Liikuntavirasto ilmoitti Paloheinän sähköisillä infotauluilla, että pulkkamäen valot ovat tilapäisesti pois toiminnasta johtuen teknisistä syistä.

Pulkkamäistä ei ole laissa erikseen märitelty mitkä ovat riittävät turvallisuusmääritelmät. Pulkkamäki voidaan katsoa kunnan tarjoamaksi palveluksi kun pulkkarinteeseen on rakennettu valot valaisemaan rinnettä pulkkailua varten.

Korkein oikeus on vuonna 2007 (Diaarinumero R2007/222) tuominnut kunnan viranhaltijan vammantuottamuksesta sakkoihin pulkkaonnettomuudessa tapahtuneesta vammautumisesta. Viranhaltija, joka vastasi kunnan liikuntatoimen palveluista katsottiin vastuulliseksi pulkkamäen toiminnasta. Päätöksessä viitattiin kuluttajaturvallisuuslain huolellisuuspykälään. ”Palvelun tarjoajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalveluksesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Palvelun tarjoajan tulee kartoittaa tarjoamansa palvelun riskit sekä pyrkiä ennalta ehkäisemään vaarasta mahdollisesti aiheutuvat onnettomuudet sekä ryhtyä heti tarvittavaiin toimenpiteisiin havaitun vaaran poistamiseksi. Laissa palvelutarjoajan huolellisuusvelvollisuus on tiukka. Palveluntarjoaja ei voi vedota siihen, että palvelua koskevia määräyksiä ei ole olemassa”.

Paloheinässä sijaitsee ainoa liikuntaviraston hallinnoimilla alueilla oleva pulkkamäki, joka voidaan laskea liikuntaviraston tarjoamaksi palveluksi.

Helsingissä on runsaasti mäkiä, joista on laskettu pulkalla vuosikymmeniä, mutta ne eivät ole kaupungin tarjoamia pulkkamäkiä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesikansa Sanna Aloite Kvsto 16112016 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566